Harjumaal Padise vallas toimunud pretsedenditu juhtumi tõttu pöördus Audevälja küla väike kogukond oma õiguste kaitseks kohtusse, et vaidlustada Padise vallavolikogu otsus, mis lubab juba neljanda kruusakarjääri rajamist küla keskele ja ajaloolise külamaastiku ning elanikele olulise, põlise teedevõrgustikuga Tatramäe metsaala hävitamist. Kuna kaevandamine toimub veepiirist allpool, on ohustatud ka muistne pühakoht - ''Ohu allikas'', mis jääb rajatava karjääri piirist 300 m kaugusele.

Palun toeta Audevälja inimesi kohtukulude katmisel ja õiglase lahenduseni jõudmisel!

Kohalikul omavalitsusel on kohustus kaevandamisloale nõusoleku andmisel põhjalikult kaaluda erinevaid asjaolusid, kaasa arvatud kohaliku kogukonna huve. Padise vallavolikogu oma 18. detsembril 2013 langetatud otsusega kiita heaks Tatramäe II kruusakarjääri kaevandusluba seda ei teinud, eirates muu hulgas elanikega ühistöös koostatud valla arengudokumente ning vallakodanike õigust olla kaasatud oma elukeskkonda oluliselt mõjutavate otsuste langetamisse.

Volikogu, mille koosseisu kuulub kaevandusfirma omanik, ignoreeris Audevälja piirkonna elanike ja kinnistuomanike enamuse seisukohta. Kooskõlastus järjekordsele, vähemalt 15 aastaks väljastatavale kaevandamisloale anti ilma ühegi omavalitsuse poolt algatatud lisatingimuseta, ilma jätkusuutlikku planeerimiseta ning ilma kõiki osapooli kaasava kokkuleppeta, mida kogukond on aastate jooksul korduvalt palunud. Enne otsuse langetamist ei korraldanud omavalitsus ühtki leevendavate meetmete leidmiseks algatatud avalikku arutelu ega ümarlauda.

Väärtuslikuks ajastumaastikuks hinnatud Audevälja külas on elamute läheduses tegutsevate karjääridega muudetud ligi 24 hektarit külamaastikku, uus karjäär suurendaks kaevanduste alust pinda enam kui poole võrra. Sel juhul võtaksid karjäärid enda alla sama suure ala kui kuus Toompead. Ükski karjäär pole rekultiveeritud. Oleme seisukohal, et säärane põlisel külamaastikul, väikesel maa-alal mitmes kohas üheaegselt toimuv kaevandustegevus pole mõistlik, säästev ega arvesta elanike huvide ning ümbritseva keskkonnaga.

Kutsume Sind üles toetama Audevälja piirkonna inimesi ning osalema Tatramäe juhtumi kohtukulude katmises. Iga annetus MTÜ Audevälja Arenduskeskus arvele EE752200221021989183 Swedbankis on väga oodatud.

Aita meil seista oma kodu, looduse ja kogukonna kaasamise eest.

Täpsem info telefonil 5572784 Helen Kooviste. Oled teretulnud Tatramäele ja allikale!