TTÜs saavad 160-eurost erialastipendiumit 30 õppekava tudengitest 30-50 %. Stipendiume annab välja SA Archimedes programmi Primus kaudu ning sellega soovitakse noori suunata Eesti majanduses vajalikele erialadele.

IT Akadeemia annab välja 160 - 300 euroseid stipendiume TTÜ informaatika bakalaureuseõppe ja küberkaitse ning arvutisüsteemide magistriõppe erialade üliõpilastele.

Lisaks on TTÜ tudengitele mitmeid erialastipendiume, mille väljaandmist on toetanud paljud ettevõtted ja eraisikud TTÜ Arengufondi kaudu. Sel õppeaastal on Arengufond välja andnud stipendiume 114 223 euro väärtuses.

Samuti saavad ka sel aastal sisse astunud tudengid taotleda vajaduspõhist õppetoetust, mille suurus on 75−220 eurot ja mis sõltub perekonna sissetulekutest.

TTÜ õpeprorektor, akadeemik Jakob Kübarsepp: „Õpingutes edukatel ja õppekavavälistes tegevustes aktiivsetel tudengitel on avarad võimalused saada lisaks erialastipendiumitele ka muid, otseselt konkreetse erialaga mitte seotud stipendiume. Näiteks erinevaid mobiilsusstipendiumid (Kristjan Jaak, Erasmus, Nordplus, Baltech, CIMO jt), koostöölepingute raames makstavad stipendiumid (nt Tallinna linna Jaan Poska stipendiumid), riiklikud tulemusstipendiumid õppekava täies mahus täitvatele üliõpilastele jne. Küllalt tavapärane on, et saadakse õpingute erinevatel perioodidel või isegi samaaegselt erinevaid stipendiume.“

160-eurost erialastipendiumit on õigus taotleda alates 2014/2015. õppeaastast immatrikuleeritud bakalaureuse-, inseneri-, rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe üliõpilastel. Üliõpilasel on õigus taotleda erialastipendiumit alates sügisest viieks õppekuuks kaks korda õppeaastas – septembris ja veebruaris.

Stipendiumeid hakatakse määrama üliõpilaste õpitulemuste alusel. Esimese semestri üliõpilastele määratakse sügissemestril erialastipendium ülikooli kandideerimise paremusjärjestuse alusel.

Õppekavad, mille tudengitele hakatakse maksma erialastipendiume on:

rakenduskõrgharidusõppes rakendusinfotehnoloogia, kütuste tehnoloogia, tootmise automatiseerimine;

bakalaureuseõppes arvutisüsteemid, puidu- ja tekstiilitehnoloogia, mehhatroonika, geotehnoloogia, toidutehnika ja tootearendus, tootearendus ja tootmistehnika, elektroonika ja telekommunikatsioon, rakenduskeemia ja biotehnoloogia;

inseneriõppes keskkonnatehnika;

magistriõppes hoonete energiatõhusus, informaatika, äriinfotehnoloogia, e-riigi tehnoloogiad ja teenused, tervishoiutehnoloogia, biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika, materjalid ja protsessid jätkusuutlikus energeetikas, rakenduskeemia ja biotehnoloogia, tehniline füüsika, mehhatroonika, puidu ja plastitehnoloogia, toidutehnika ja tootearendus, geotehnoloogia, disain ja tootearendus, elektroonika ja kommunikatsioon, kütuste keemia ja tehnoloogia, hajaenergeetika, tootearendus ja tootmistehnika.

Haridusminister Jevgeni Ossinovski kinnitatud õppekavade loetelus, millel õppivatele tudengitele hakatakse Euroopa Liidu Euroopa sotsiaalfondi programmi Primus kaudu uuest õppeaastast maksma erialastipendiumina 160 eurot, on kokku 51 õppekava, neist Tallinna Tehnikaülikoolist 30 õppekava.

Kõigile TTÜ bakalaureuse- ja inseneriõppe erialadele kandideerimiseks on vajalik eesti keele ning laia matemaatika riigieksami sooritamine. Konkursil arvestatavad riigieksamid peavad olema sooritatud kumbki vähemalt 50 punktile.

TTÜ pakub võimalust teha eesti keele ja matemaatika sisseastumiskatset ka Tehnikaülikoolis, selleks on vaja eelnevalt registreeruda 16.-24. juunini TTÜ kodulehel.

Matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatseid saab sooritada igaüks, kes ei ole matemaatika riigieksamit sooritanud või soovib selle tulemust parandada. Matemaatika sisseastumiskatse on mõeldud ka neile, kes sooritasid kitsa matemaatika riigieksami, kuid soovivad siiski TTÜ-sse kandideerida. Katsete tulemused kehtivad vaid TTÜsse kandideerimisel.

Matemaatika sisseastumiskatset saab teha nii Tallinnas kui ka Tartus 27. juunil.

Eesti keele sisseastumiskatset saab teha vaid Tallinnas 30. juunil ning seda saavad teha vaid need, kes ei ole sooritanud eesti keele kirjandit/ eesti keele/ eesti keel teise keelena riigieksamit.

Matemaatika sisseastumiskatse konsultatsioonid on Tallinnas 26. juunil eesti ja vene keeles ning Tartus 26. juunil eesti keeles.

Sel aastal võtab TTÜ bakalaureuseõppesse vastu kuni 1710 üliõpilast ja magistriõppesse 1482 üliõpilast. Rakenduskõrgharidusõppe jaoks luuakse 490, viieaastase integreeritud õppe jaoks 246 uut kohta. Doktoriõppe riigi poolt finantseeritavatele õppekohtadele võetakse 76 uut doktoranti.