Keskkonnaministeerium on ministeeriumitele ja huvigruppidele esitanud kooskõlastamiseks uue veeseaduse (VeeS) eelnõu. Esimene eelnõu versioon oli juba kahe aasta eest kooskõlastusringil, käsitlesime seda pikemalt 2014. a septembrikuu uudiskirjas. Tookord aga eelnõu takerdus, kiiremat vastuvõtmist vajavad muudatused viidi sisse kehtivasse veeseadusesse ning uus tervikversioon eelmise Riigikogu koosseisuni ei jõudnudki. Nüüd avaldatud uues seaduseeelnõus on üldjoontes lähtutud varasemast eelnõust, ent samas on sisse viidud mitu sisulist muudatust.

Ühe uuendusena muudetaks „heitvee“ mõistet selliselt, et selle mõiste alla ei kuuluks enam sademevesi, kaevandusvesi ja maaparandusvesi, kui ärajuhitava vee omadusi ei muudeta. Eelnõu kohaselt sätestataks sademe- ja kaevandusvee suhtes erinõuded, sh piirväärtused saasteainetele ja heitkogused. Täiesti uuena oleks erinormidega reguleeritud ka vesiviljelusest pärinev heitvesi. Mõningaid muudatusi on tehtud ka põllumehi puudutavates normides. Näiteks kaotaks uus eelnõu kehtiva piirangu, mille kohaselt võib põllumaa hektari kohta pidada kuni 2 loomühiku jagu loomi.

Uus eelnõu kaotaks vee erikasutusloa kohustuse mõningatele väiksematele veekasutajatele, eelkõige majapidamistele.

Senisega võrreldes leebemaks muudetaks vee erikasutusloaga seotud reegleid. Esiteks ei oleks vee erikasutusluba teatud juhtudel enam vaja, nt põhjavee ammutamisel oleks luba vajalik alles alates 10 m3-st ööpäevas või 150 m3-st kuus (hetkel kehtivaks piiriks on 5 m3 ööpäevas). Samuti lubataks eelnõu kohaselt ilma vee erikasutusloata isiklikust majapidamisest veekogusse juhtida kuni 1 m3 heitvett, seni oli sellise tegevuse puhul luba kohustuslik.

Mõningate väiksema mahu ja keskkonnariskiga tegevuste korral näeb uus eelnõu ette loakohustuse asemel tegevuse registreerimise kohutuse. Vastav registreering kujutab endast samuti luba, ent veeloast eristab seda avatud menetluse puudumine ning väiksem kaalutlusruum tegevuse registreerimise üle otsustamisel. Kuna ka tegevuse läbiviijalt küsitavate andmete hulk on väiksem, peaks registreerimine olema loamenetlusest oluliselt väiksema halduskoormusega.

Eelnõu kohaselt jõustuks seadus suuremas osas 2018. a alguses, mõningad põllumajandusega seotud sätted jõustuks hiljem.

Materjalid Eelnõude infosüsteemis


Loe kõiki keskkonnaalaseid õigusaktide muudatusi Keskkonnaõiguse keskuse uudiskirjast!