9. juunil 2009. a avaldati Euroopa Keskkonnapoliitika Instituudi liikme, dr Marc Pallemaertsi, poolt läbi viidud uuring, milles leitakse, et Euroopa Liit ei täida Aarhusi konventsioonist tulenevat kohustust tagada isikutele keskkonnaasjades juurdepääs õigusemõistmisele.

Uuringu kohaselt on konventsiooni ülevõtmise eesmärgil vastu võetud EL määrusel 1367/2006 mitmeid puudusi.

Antud määrus käsitleb üldsuse õigusi EL institutsioonide otsuste tegemises osalemisel ja nende vaidlustamisel. Probleeme on ka sellega, et Euroopa Kohus rakendab üksikisikute ja valitsusväliste organisatsioonide suhtes kohtu poole pöördumise õigust äärmiselt piiravaid kriteeriume, mille tulemusena ei saa enamik pöördujaid kaebeõigust.

Uuring pakub ühe uudse lahendusena välja erikohtu loomise keskkonnavaidluste lahendamiseks.

Vt uuringut lähemalt: Compliance by the European Community with its obligations on Access to Justice as a party to the Aarhus Convention (ingl k)