Seoses 1. novembril kehtima hakanud uue kiirgusseadusega, on kas juba kehtima hakanud või kooskõlastamisringil mitmeid erinevaid kiirgustegevust reguleerivad määruseid, mille eesmärgiks on seniseid nõudeid kas täpsustada või juurde lisada.

Novembri keskpaiga seisuga on Riigi Teatajas avalikustatud:

·        Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri määrus, mis võimaldab pidada arvestust kiirgustöötajate (nt teatud meditsiinitöötajate) saadud kutsekiirituse dooside üle;

·        Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete ainete või nendega saastunud esemete vabastamistasemega seotud tingimuste määrus. Määrus seab tingimused, kuidas ja millal võib lugeda radioaktiivsete jäätmete aktiivsust niivõrd madalaks, et neid võib töödelda nagu tavalisi jäätmeid. Võrreldes varasema määrusega on täpsustatud vabastamise tingimusi (nt arvestatakse looduslike radionukliidide esinemisel radioaktiivses aines vabastamisel ainult kiirgustegevuse tulemusel lisandunud aktiivsust või aktiivsuskonsentratsiooni) ja vabastamise taotlusega esitatavaid andmeid (lisandub varasemalt puudunud vabastamise taotlusega esitatavate vajalike andmete ja dokumentide konkreetne nimekiri);

·        Kiirguseksperdi kiirgusohutuse koolituse määrus, milles erinevalt varasemaga on lisatud kiirguseksperdi õppekavale esitatavad nõuded (nt peab õppekavas olema käsitletud ioniseeriva kiirgusega seonduvaid õppeained ulatuses, mis võimaldab tunnistuses määratud tegevuste täitmist). Samuti on edaspidi eksperdi tunnistuselt võimalik välja lugeda, millised on kiirguseksperdi täpsed valdkondlikud pädevused;

·        Kiirgusallika asukohaks olevate ruumide nõuete ning ruumide ja kiirgusallika märgistamise nõuete määrus, kus erinevalt varasemast kategoriseeritakse kiirgusallikad lähtuvalt aktiivsustasemest. A- ja B-kategooria kiirgusallikad on kõrgaktiivsed (täpsem määratlemine toimuks antud määruse lisa 1 alusel), C-kategoorias on kiirgusallikad, mille aktiivsus ületab kiirgustegevusluba mittenõudvate radionukliidide määruse lisas 1 sätestatud tasemeid. Füüsilise kaitse tagamiseks on seatud vastavalt kiirgusallika kategooriale ehituslikud, tehnilised ja töökorralduslikud meetmed (nt A-kategooria kiirgusallika loata teisaldamise keeld). Samuti on kõrgaktiivse kiirgusallika omajatel alates 1. jaanuarist 2018. a uus kohustus koostada kiirgusallika füüsilise kaitse tagamiseks turvaplaan. See sisaldaks, vastavalt kiirgusallika kategooriale, kohustust kiirgusallika turvalisust kontrollida ja turvaplaani ajakohastada.

Novembri keskpaiga seisuga on kooskõlastusringil:

·        Kiirgustegevusloa taotluse nõuete määrus, milles oleks võrreldes varasemaga välja toodud kõik loa taotlemise nõuded (nt kõik vajalikud dokumendid, mis tuleb koos loa taotlusega esitada), et edaspidi oleks kõik loataotlusega seonduv koondatud sellesse määrusesse. See peaks tegema loa taotlemise protsessi arusaadavamaks ja kiirendama kiirgustegevuslubade läbivaatamise ja andmise protsessi, sest taotluses esinevate puuduste arv peaks eeldatavasti vähenema.

Kõigil määrused peaksid nende seletuskirjade kohaselt kiirgustegevusloa omajat kui ka loa andjat positiivselt mõjutama, sest teevad kohutuste järgimise ning menetluste läbiviimise arusaadavamaks ja lihtsamini järgitavaks.

Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri asutamine ja selle põhimäärus

Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega saastunud esemete vabastamistasemed ning nende vabastamise, ringlusse võtmise ja taaskasutamise tingimused

Kiirguseksperdi kiirgusohutuse koolituse õppekava, kutseoskusnõuded, tunnistuse taotlemise kord, taotluse vorm ja tunnistuse vorm

Kiirgusallika asukohaks olevate ruumide nõuded, ruumide ja kiirgusallika märgistamise nõuded, radioaktiivsete kiirgusallikate kategooriad ning radionukliidide aktiivsustasemed määruse materjalid eelnõude infosüsteemis