Esmaspäeval, 14. juunil allkirjastasid keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder vaba tahte lepingu Peipsi Kalurite Ühingu (juhatuse esimees Priit Saksing) ja Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liiduga (juhatuse esimees Urmas Pirk).

Lepingu eesmärk on tagada Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säästlik kasutamine ja võidelda ühiselt nii ebaseadusliku kalapüügi kui ka ebaseaduslikult püütud kala käitlemise vastu. Lepinguga ettenähtud tegevused tihendavad omavahelist koostööd, mis omakorda parandab kalapüügikultuuri ja mõjub soodsalt meie kalavarudele.

Vastavalt lepingule hakkavad Peipsi Kalurite Ühing ja Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit oma liikmetele selgitama kala püügil ja turustamisel kehtivaid nõudeid. Ka kutsuvad nad oma liikmeid üles teavitama Keskkonnainspektsiooni ning Veterinaar- ja Toiduametit kalapüügi ja turustamise nõuete rikkujatest ning rikkumisjuhtumitest.

Keskkonnaministeerium koos valitsemisala asutustega muudab kalapüügi eelandmete esitamise kõigile Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel püüdvatele kaluritele kohustuslikuks. Veel loob ministeerium erinevate ametkondade esindajatest koosneva töögrupi, et tõhustada võitlust ebaseadusliku kalapüügi ja käitlemisega. Ka hakkavad Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kutselisi kalureid ühendavad organisatsioonid saama teavet kala püügil ja turustamisel tuvastatud rikkumistest.

Põllumajandusministeerium koos valitsemisala asutustega hakkab koostama ja avalikustama teadaolevate kala lossimiskohtade nimekirja ja avalikustama püügiandmeid püügiloa omanike kaupa. Samuti hakkab ministeerium teavitama Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kutselisi kalureid ühendavaid organisatsioone kala püügil ja selle edasisel käitlemisel kehtivate toiduohutusnõuete rikkumistest jne.

Vt varasemaid vaba tahte lepinguid aadressil: http://www.envir.ee/992335