Vabariigi Valitsus kiitis heaks geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis kehtestab seni puudunud nõuded geneetiliselt muundatud (GM) põllukultuuride kasvatamiseks. 

Kehtestatakse nõuded, mis tagavad GM, tava- ja mahepõllukultuuride samaaegse kasvatamise nii, et need ei seguneks. Luuakse GM põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogu, ka hakatakse naabreid teavitama GM põllukultuuri kasvatamisest.  

GM põllukultuuride käitlejad peavad läbima vastava koolituse. Selle peatüki seaduse eelnõus on välja töötanud põllumajandusministeerium, mis hakkab tulevikus ka selle täitmist järgima. 

Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialist Tuuli Levandi ütles, et eelnõuga tasakaalustatakse ka geenitehnoloogiakomisjoni koosseisu. Komisjoni töösse kaasatakse põllukultuuride kasvatajad ja töötlejad, nii on selles esindatud kõik huvigrupid. 

Veel rõhutab täiendatud seadus senisest enam ettevaatusprintsiibi rakendamist GMOde keskkonda viimisel. Keskkonnaministeeriumil tuleb lisaks ametlikele teadaannetele hakata üldsust teavitama loa andmise menetlemise algatamisest ja loa andmisest ühes üleriigilises ajalehes. Samuti tuleb loale märkida selle kehtivusaeg, mis seni puudus jne. 

Keskkonnaalaste vastutussätete muutumisega on järelevalves suurendatud sunniraha ülemmäära, mis loodetavasti tagab nõuetevastastelt keskkonda viidud GMO kõrvaldamise või GMO keskkonda viimisega põhjustatud keskkonnareostuse likvideerimise. 

Järelevalvet GM põllukultuuri käitlemise üle hakkab tegema põllumajandusamet.