Valminud on kaks õhukvaliteedialast ülevaadet, mis keskenduvad õhku eraldunud saasteainete heitkogustele.

"1990.–2007. aastal õhku eraldunud saasteainete heitkogused paiksetest ja hajussaasteallikatest Eestis” on e-väljaanne, mille esimeses pooles antakse ülevaade paiksetest ja hajussaasteallikatest õhku paisatud heitkogustest, teises osas keskendutakse liikuvatest saasteallikatest tekkinud heitkogustele.

Ülevaates selgub, et võrreldes 1990. aastaga on 2007. aastaks vähenenud kõigi analüüsitud saasteainete heitkogused, peamiselt ümberkorralduste tõttu, mis toimusid majanduses ja omandisuhetes pärast Eesti taasiseseisvumist. Samuti on heitkogused vähenenud karmistunud keskkonnaalastest õigusaktidest tulenevalt.

Teine ülevaade ”Õhku eraldunud saasteainete heitkogused paiksetest saasteallikatest aastail 2004–2007” keskendub lühemale perioodile analüüsides vääveldioksiidi, tahkete osakeste, lenduvate orgaaniliste ühendite, lämmastikoksiidide, süsinikoksiidide ja raskmetallide heitkoguseid. Väljaanne sisaldab ettevõtetes põletatud kütuste analüüsi, samuti kokkuvõtet lahustite ja lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamisest.

Ülevaade on koostatud välisõhku saastavate ettevõtete iga-aastaste aruannete põhjal ning sisaldab informatsiooni ainult paiksete saasteallikate kohta.

Võrreldes 2003. aastaga on 2007. aastaks vähenenud kõigi analüüsitud saasteainete heitkogused, peale CO, mis on jäänud samale tasemele, ja raskmetallide, mille kogus on kasvanud 10%. Suurem osa saasteainetest pärineb Ida-Virumaalt ja Harjumaalt, neis maakondades on ka kõige rohkem ettevõtteid.