Juuni keskel võttis Riigikogu vastu veeseaduse muudatused, millega täpsustatakse põhjaveekogumitega seotud teabe esitamist veemajanduskavades. Samuti sätestati volitusnorm määruse kehtestamiseks, mis sisaldaks põhjavee looduslike ainete taustatasemete määramise metoodikat. Metoodika leiaks kasutust põhjaveekogumite seisundi hindamisel. Muudatuste ajendiks oli Eesti kohustus võtta üle EL direktiiv 2014/80 (nn põhjaveedirektiiv). Samuti lubatakse muudatustega loomade karjatamist siseveekogude ääres.

Olulisemad muudatused on järgnevad:

  • Veemajanduskavas tuleb edaspidi esitada täiendavat teavet põhjaveekogumite kohta (nt põhjaveekogumi ulatus, looduslike ainete korral nende taustatasemed ja teave põhjavett ohustavate saasteainete kontsentratsioonide kohta, mille ületamisel loetakse põhjavee seisund halvaks). Need andmed on vajalikud, et lihtsustada Euroopa Komisjonil liikmesriikide poolt põhjavee keemilise seisundi kohta esitatud andmete võrdlemist;

  • Antakse volitus põhjavee keemilise seisundi nn taustataseme (inimtegevust üldse mitte või väga vähe mõjutavad põhjaveekogumile iseloomulike keemiliste omaduste) määramise metoodika kehtestamiseks. Ühtse metoodika kehtestamine võimaldab täpsustada põhjaveekogumite saasteainete läviväärtusi ja hinnata senisest täpsemalt põhjaveekogumite seisundit , mis omakorda aitab kaasa nende kaitseks meetmete võtmisele. Tausttaseme määramiseks valitakse sellised seirekaevud, kus inimtekkeline mõju on minimaalne;

  • Lubatakse loomade karjatamist lisaks mererannikule ka maismaaveekogude veekaitsevööndis. Vastav muudatus on sisse viidud võrdsete võimaluste tagamiseks loomakasvatajatele. Veekeskkonna kaitseks on lisatud täiendavaid nõudeid (näiteks, et karjatamine ei tohi endaga kaasa tuua maaparandussüsteemi mittenõuetekohast toimimist ja karjatamisel ei tohi anda loomadele üldjuhul lisasööta, välja arvatud mineraalsööta).

Seletuskirja kohaselt peaks muudatuste tulemusel suurenema põhjaveekogumite seisundile antud hinnangute usaldusväärsus ja suurenema põhjavee kaitseks võetud meetmete rakendamise põhjendatus.

Veeseaduse muutmise seadus