Valmis Lääne- ja Raplamaad hõlmava veemajandusprojekt, mille raames said puhta joogivee ning nõuetekohaselt käideldud reovee 9 küla. Projekti investeeriti kokku 790 tuhat eurot, millest 648 tuhat eurot (82%) saadi SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) vahendusel.

Läänemaal korrastati veemajandus Kõmsi, Tuudi, Martna, Vatla, Kirbla külades. Raplamaal Vana-Vigala, Tamme, Kasti, Kivi-Vigala külades.

Suurimad investeeringud läksid Martna ja Kasti küladesse, et saavutada seal nõuetekohane heitvesi. Martnas uuendati ligi 173 tuhande euroga olemasolevat reoveepuhastit, mis aitab kaasa ka Rannamõisa jõe reostuskoormuse vähenemisele. Kasti külas rajati 180 tuhande euro eest uus reoveepuhasti, mis tänu nõuetekohase reovee tootmisega mõjutab positiivselt Kivirehe oja.

AS Matsalu Veevärgi esindaja Hans Liibeki sõnul on rajatud objektid on kiiresti käima läinud. „Mõlemad reoveepuhastid on töötanud kuu ning vajalikud tulemused on käes,“ tõdes ta.

Ülejäänud külades viidi joogivesi vastavusse nõuetele. Selleks paigaldati asulate puurkaevupumplatesse veetöötlusseadmed või lahjendati olemasolevate puurkaevude vett, et vähendada joogivees raua või fluoriidi sisaldust.

KIK rahastas 9 küla veemajanduse uuendamist keskkonnaprogrammi vahenditest.

KIK hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIKist kolmeteistkümne aastaga toetust saanud üle 16 tuhande projekti.