29. veebruaril avaldas ECHA oma veebilehel esimese ühenduse hindamisplaani (ingl k Community rolling action plan (CoRAP)) ainete kohta, millele liikmesriigid teevad REACH määruse alusel aine hindamise järgneval kolmel aastal (2012 – 2014). Hindamisplaanis on 90 ainet, mis arvatavalt põhjustavad riski inimese tervisele või keskkonnale, teatas Terviseamet.

Paljude ainete puhul on arvatav risk seotud püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste omadustega, endokriinseid häireid põhjustavate omadustega või kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste omadustega. Neid aineid kasutatakse kas laiaulatuslikult või tarbijatoodetes. Ainete kasutusalad on erinevad ja üldiselt ei ole keskendutud mõnele kindlale tööstuslikule, kutsealasele või tarbijakasutusele. Samuti ei ole ained hindamisplaani lisatud teatud rühma kuuluvuse alusel.

Hindamisplaan koostati ECHA ja liikmesriikide pädevate asutuste tihedas koostöös riskipõhiste ainete valimise kriteeriumide alusel. ECHA võttis hindamisplaani vastu liikmesriikide komitee 9. veebruari heakskiitva arvamuse alusel.

Ühenduse hindamisplaanis märgitud liikmesriik vastutab talle omistatud ainete hindamise läbiviimise eest. 2012. aastal hinnatakse 36 ainet 17 liikmesriigi poolt. Ülejäänud ained hinnatakse vastavalt 2013. ja 2014. aastal. Hindamisplaan vaadatakse üle iga-aastaselt, 2012. aastal tehtaval ülevaatamisel lisatakse 2015. aasta koos vastavate hindamisele kuuluvate ainetega ning aineid saab juurde lisada ka 2013 ja 2014 aasta kohta. Ainete hindamiseks on liikmesriigil aega 12 kuud alates hindamisplaani avaldamisest.