Euroopa Kohus tegi 9. märtsil 2010.a. otsused kohtuasjas C-378/08 ning liidetud kohtuasjades C-379/08 ja C-380/08, milles esitas olulisi tõlgendamisreegleid EL keskkonnavastutuse direktiivi 2004/35 kohaldamiseks. Keskkonnavastutuse direktiiv sätestab, et teatud (direktiivi II lisas loetletud) tegevuste puhul on käitaja, kelle tegevuse tõttu on tekkinud keskkonnakahju või selle oht, vastutav ning peab võtma tarvitusele vajalikud heastamismeetmed ja kandma nende meetmetega seotud kulud.

Augusta reidi puhul, mis asub Itaalias Sitsiilias Priolo Gargallo regioonis, oli tegemist korduvate keskkonnasaaste juhtumitega juba 1960ndatest alates, kui sinna rajati petrooleumitööstuse keskus. Sellest ajast alates on piirkonda rajatud arvukalt kemikaalitööstusettevõtteid. Itaalia haldusorganid nõudsid ettevõtetelt, mis piirnevad Augusta reidiga, et nood kõrvaldaksid Priolo riikliku tähtsusega alal avastatud saastuse – eristamata seejuures saastuse tekkimise aega ja iga ettevõtte vastutust eraldi. Ettevõtted vaidlustasid haldusorganite nõude, mistõttu Sitsiilia regionaalne halduskohus pöördus Euroopa Kohtu poole eelotsuse saamiseks mitmes keskkonnavastutuse direktiivi rakendamisega seotud küsimuses.

Euroopa Kohus leidis, et kui Itaalia siseriiklik õigus nii ette näeb, ei ole avaliku võimu organitel ettevõtetelt heastamismeetmete rakendamise nõudmisel kohustust esitada absoluutseid tõendeid selle kohta, et kahju on tekitatud just nende ettevõtete poolt, ent haldusorganid peavad siiski eelnevalt läbi viima uurimise, mille käigus tuleb anda ettevõtetele võimalus oma seisukohtade esitamiseks. Samuti peavad haldusorganid suutma esitada veenvaid tõendeid, et ettevõtete vastutust eeldada – näiteks tõendades, et käitis asub saastuse lähedal ning et kahju tekitanud saasteained on seotud tehase tegevuses kasutatavate saasteainetega.

Keskkonnavastutuse direktiiv jõustus juba 30. aprillil 2007.a., ent selle rakendamine ei ole seniste märkide kohaselt eriti efektiivne olnud. Vastavalt direktiivile tuleb Euroopa Komisjonil esitada aruanne direktiivi rakendamise kohta 30. aprilliks 2010.a, sellest peaks direktiivi senise rakendamise seis täpsemalt selguma.

Euroopa Kohtu lahendiga tutvumiseks saab seda numbri (C-378/08, C-379/08 ja C-380/08) järgi otsida Euroopa Kohtu lahendite andmebaasist.

Vt ka Euroopa Kohtu 9. märtsi pressiteadet kohtuotsuste kohta (ingl k)