Keskkonnaamet palub põllumeestel olla heinatöödel tähelepanelik ning arvestada rohumaadel elavate loomadega.

  • Elurikkus ja looduskaitse
  • 28. juuni 2020
  • Foto: Kassari rannaniit. Eesti looduse väärtusi aitavad säilitada nii range kaitse kui ka teadlik loodusesõbralik majandamine./Tõnu Talvi

Alanud on igasuvine heinategu. Samal ajal on paljudel rohumaadega seotud loomadel poegade kasvamise aeg. „Maaharija peaks olema heinateol hoolikas ning soovitavalt niitma maa-ala servast serva või keskelt lahku. Selline tegutsemisviis annab lindudele-loomadele võimaluse masinate eest taanduda ning säästab põllumajandusmaastikele eriomast elusloodust,“ sõnas Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi.

Eesti mitmekesistel maastikel vahelduvad looduslikud metsad ja sood põllumajandus- ning talumaastikega. Niidetavatel aladel pesitsevad paljud üha haruldasemaks muutuvad linnuliigid, näiteks rukkirääk, suurkoovitaja ja nurmkana. Majandatavatele rohumaadele satuvad sageli ka metskitse- ja halljänese pojad.

„Elurikkuse hoidmise seisukohalt on väga olulised erinevad traditsiooniliselt majandatavad liigirikkad poollooduslikud kooslused, näiteks niidud, puisniidud ja looduslikud karjamaad. Nende alade loodusväärtuste hoidmisele saab kaasa aidata iga tähelepanelik ja hoolas põllumees,“ sõnas Tõnu Talvi.

Keskkonnaamet väärtustab Eesti traditsioonilisi maastikke ning peab oluliseks head koostööd põllumajandustootjatega.

Foto: Liigirikas niit Saaremaal. Keskelt lahku niitmine jätab loomadele võimaluse masinate eest taandumiseks/Tõnu Talvi
Foto: Liigirikas niit Saaremaal. Keskelt lahku niitmine jätab loomadele võimaluse masinate eest taandumiseks/Tõnu Talvi