ITK-s on arendamisel modelleerimistarkvara vooluvete veekvaliteedi hindamiseks, kus veekvaliteedi kujunemist vaadeldakse koos valgalal toimuvate protsessidega.

Mudeli abil saab hinnata fosfori ja lämmastiku ärakannet jõe valgalalt, hinnata jõe veekvaliteeti ja võrrelda erinevate tegevuskavade mõju vooluveekogule. Mudel on abiks keskkonnalubade andmisel.

Arendustööde eesmärk on mudeli kasutamise lihtsustamine ja mudeli sidumine ITK andmebaasidega.