Saadame Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja kommentaari seoses keskkonnaorganisatsioonide tänase pressiteatega: Keskkonnaministeerium plaanib kaitsealadel raietingimusi leevendada.

  • Arvamused
  • 18. august 2017
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhtajata Riina Martverk selgitab, et keskkonnaorganisatsioonide pressiteates toodud väited ei ole õiged, kaitsealadel kord ei muutu. Samaks jäävad põhimõtted, mis puudutavad kaitsealadel raietingimusi - kaitsealadel käib sanitaarraiete lubamine metsakaitseekspertiisi alusel tulenevalt kaitse-eeskirjast ja seal olevast kaitse-eesmärgist. Määruse muudatuse eesmärk on õigusselguse huvides täpsustada mõisteid:   sanitaarraie on raie, mida tehakse puistu sanitaarse seisundi parandamiseks. Kui puistu raiutakse lagedaks, siis on tegemist lageraiega.

Määrusega seatakse piirang sanitaarraie järgsele minimaalsele lubatavale täiusele majandusmetsades ja öeldakse, et kõik mis on üle selle, on lageraie. Tegemist on määruse kooskõlastamise etapiga, oleme valmis keskkonnaorganisatsioonidele muudatusi selgitama ja vajadusel  määruse eelnõud täpsustama, et oleks üheselt mõistetav, mis on selle muudatuse eesmärk. Täpsustan ka, et metsa majandamise eeskirja raiealaste muudatuste põhimõtted olid lisatud metsaseaduse muutmise seaduse eelnõule, mis arutati huvigruppidega läbi. Kuna määruse muutmisega sanitaarraiete osas kaitsealadel võrreldes tänasega mingeid muudatusi ei tehta, siis see teema ka arutlusel pole olnud. See, et konkreetset muudatust ei tehtud kaitsealade osas, on keskkonnaameti looduskaitse poole soovitus, et saaks jätkata senist praktikat kaitsealadel. Kokkuvõtvalt saab öelda, et majandusmetsades hakatakse raieid nimetama õige nimega ning kaitsealadel kord ei muutu.