Käesoleva aasta alguses jõustusid kemikaaliseaduses erinevad muudatused, mis puudutavad peamiselt ohtlike kemikaalide käitlemise järelevalvet ning kohustuslikule dokumentatsioonile esitatavaid nõudeid.

Kemikaaliseaduses jõustunud muudatuste kohaselt on juhtivaks asutuseks ohtlike kemikaalide käitlemisega seotud dokumentide läbivaatamisel ja kooskõlastamisel Tehnilise Järelevalve Amet.

Ohtlike kemikaalide käitlemisega tegelev ettevõte peab vastavalt ettevõtte ohtlikkusele esitama kõik nõutavad dokumendid läbivaatamiseks ja kooskõlastamiseks Tehnilise Järelevalve Ametile. Kõik dokumendid tuleb hoida ajakohastena ning need regulaarselt läbi vaadata ja vajaduse korral uuendada.

Dokumentide esitamine ja uuendamine

Dokumendid tuleb esitada kooskõlastamiseks mõistlikul ajal enne neis kajastatud muudatuste rakendamist, millega kaasneb suurõnnetuse oht või selle suurenemine.

Käesoleva aasta märtsis jõustus määrus, mis kehtestab uued nõuded ohtlike kemikaalide käitlemisega tegelevate ettevõtete poolt esitatavatele dokumentidele. Sellega täpsustatakse dokumentides sisalduvate andmete koosseisu.

Juhul kui ettevõttel on eelnevalt olemas nõuetele vastav ja kooskõlastatud dokumentatsioon, siis ei pea dokumente koheselt uuenenud nõuetele vastavalt muutma hakkama. Dokumente tuleb uuendada ettevõtte tegevuses toimunud oluliste muudatuste või ülevaatamise tähtaja täitumise korral.

Suurim muudatus - tegevusloa nõue

Suurimaks kemikaaliseaduses jõustunud muudatuseks on tegevusloa nõue - ohtlikus   ettevõttes ja suurõnnetuse ohuga ettevõttes võib kemikaali käidelda üksnes tegevusloa alusel.

Tegevusloa väljastab Tehnilise Järelevalve Amet ettevõtte poolt esitatud vastava taotluse alusel. Ilma tegevusloata on ettevõttel keelatud tegeleda ohtlike kemikaalide käitlemisega.

Tehnilise Järelevalve Ametilt tegevusloa saanud ettevõtted kantakse majandustegevuse registrisse. Seni tegutsenud ja jätkuvalt nõuetele vastavatele suurõnnetuse ohuga ettevõtetele väljastab Tehnilise Järelevalve Amet tegevusload käesoleva aasta lõpuks. Ohtlikele ettevõtetele vormistatakse tegevusluba hiljemalt 2015. aastaks. 

Erandina ei tule tegevusluba vormistada juhul, kui ettevõttel on olemas kehtiv keskkonnakompleksluba või lõhkematerjalitehase või lõhkematerjalilao käitamisluba.

Vastutuskindlustuse nõuded

Kemikaaliseaduses jõustunud muudatustega kehtestati ka nõuded vastutuskindlustusele ja selle miinimum määrale.

Suurõnnetuse ohuga ettevõte peab ettevõttes kemikaali käitlemisest kolmandale isikule tekkida võiva kahju hüvitamiseks sõlmima vastutuskindlustuslepingu.

Kindlustussumma puhul tuleb arvestada kemikaalide käitlemisega seotud tegevuskohta, kemikaalide kogust ja käitlemise viisi, tegevuse ja sellest tuleneda võivate kahjustuste ulatust ning muid asjaolusid. Kindlustussumma peab olema piisav, et katta lepingutingimusi.