Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) lisas koos Maa-ametiga kaardile Euroopa Liidu struktuurivahendite taotlusvoorudest toetatud poollooduslike koosluste taastatud alad ja hooldamiseks vajalikud investeeringud.

„Poollooduslikud kooslused ehk pärandkooslused on liigirikkad alad, mis on arenenud pikaaegse karjatamise ja niitmise tulemusel. Nende hooldamata jätmise korral kooslus võsastub ja hiljem puistub. See aga vähendab liigirikkust. Seetõttu ongi olemas erinevad toetused, et nende alade eest hoolt kanda,“ selgitab KIKi looduse ja keskkonnateadlikkuse valdkonnajuht Ulvi Tuisk. „KIKis oleme Euroopa Liidu struktuurivahenditest 684 hektari elupaikade taastamiseks toetust jaganud enam kui 1,2 miljonit eurot,“ lisab ta.

Ulvi Tuisk täiendab, et nüüd leiabki Maa-ameti X-GIS 2 kaardirakendusest neli uut KIKi toetusi kajastavat kaarti: taastatud alad, objektid, teed ja investeeringud. „Nii on need alad kõigile nähtavad ning loodame, et inspireerivad ka teisi taotlejaid poollooduslike koosluste heaks käed külge panema,“ sõnab Tuisk.

Kaardilt leiab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi meetme „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine” avatud voorudest toetusega taastatud puisniidud, loopealsed, lubjavaesed ja lubjarikkad aruniidud, nõmme- ja lamminiidud, soostunud niidud ning liigikaitseliselt olulised rannaalad. Alates 2015. aastast on KIKi toel kõige enam taastatud loopealseid, kokku 344 hektarit, liigikaitseliselt olulist rannaala 116 hektarit ja puisniite 92 hektarit. Samuti on võimalik kaardilt leida taristu ja aladele juurdepääsuks vajalikud teed. Taristust on soetatud näiteks 20 varjualust ja rajatud ca 4 kilomeetrit teid.

Kaardile on kantud andmed toetuse saajate andmete alusel. Andmeid uuendatakse kord kvartalis. Kaardi leiab Maa-ameti geoportaalist „ÜF avatud taotlusvooru PLK toetused“ nimelisest kaardirakendusest.

Praegugi on KIKis avatud taotlusvoor poollooduslike koosluste taastamistöödeks ning toetust antakse ühikhinna alusel. Samuti saavad lisaks looduskaitsega tegelevatele MTÜ-dele, SA-dele, äriühingutele, kohalikele omavalitsustele ja nende liitudele ning FIE-dele toetust taotleda ka eraisikud. Eraisikutele antavast toetusest peetakse kinni tulumaks. Rohkem taotlusvooru kohta leiab infot KIKi kodulehelt siit. Toetust antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.