SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kuulutas välja viienda taotlusvooru veemajanduse infrastruktuuri edendamiseks. Toetust antakse Euroopa Ühtekuuluvusfondi vahenditest (ÜF) ning taotlusi oodatakse alates 5. maist 2014.

Toetust saab taotleda ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks ja taastamiseks reoveekogumisaladel, mille reostuskoormus on üle 2000 inimekvivalendi. Samuti saab toetust küsida joogiveetöötluse ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks.

Viiendas voorus ei toetata reoveepuhastite ehitamist ja rekonstrueerimist ega ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi hooldamiseks vajalike eriotstarbeliste liiklusvahendite ostmist.

Erinevalt eelnevatest taotlusvoorudest, mil toetust sai küsida ka kohalik omavalitsus, saavad nüüd taotluse esitada vaid vee-ettevõtted, mis kuuluvad täielikult ühele või mitmele kohalikule omavalitusele.

Veemajanduse infrastruktuuri viiendasse vooru taotlust esitades peab arvestama, et projekti abikõlblike kulude suurus on vähemalt 500 000 eurot.

Toetuse andmise aluseks on keskkonnaministri veemajanduse infrastruktuuri arendamise määrus nr 34, mille tingimused on hetkel muutmisel. Muudatused puudutavad toetuse saajat, toetatavaid tegevusi  ja abikõlblikke kulusid.
Abikõlblikkuse periood pikeneb kuni 31. detsembrini 2015. Muus osas määrus ei muutu ning kehtima jäävad nõuded taotlusvormile ja selle lisana esitatavatele dokumentidele. Taotluste menetlemine toimub sarnaselt 2. taotlusvooruga.

Kohalike vee-ettevõtete taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni, kuid mitte hiljem kui 1. augustini 2014. Lisainfot leiab KIKi kodulehelt või saab küsida KIKi projektispetsialistilt Tiiu Noormaalt tiiu.noormaa@kik.ee, telefon 627 4121.