2010. aastal Eesti Energia poolt algatatud ettevõtlikkusideede konkurss ja arenguprogramm ENTRUM on Eestile ringi peale teinud. Viie hooaja jooksul on ENTRUMis osalenud pea kolm tuhat Eesti koolinoort, kes on ellu toonud pea 700 ettevõtlikku ideed. 20. veebruarist kuni 9.märtsini viib SA Entrum koostöös Tartu Ülikooliga noorte seas läbi tagasiside uuringu, et anda hinnang ENTRUMi eesmärkide täitumisele ja õppemeetodikale.

„Viie aasta jooksul on ENTRUM koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, EASi ja mitme saja teise organisatsiooni ja Eesti ettevõtlike inimestega panustanud sellesse, et homne Eesti oleks täis teotahtelisi, julgeid ja ettevõtlikke noori. Noori, kellel on oma ideede elluviimiseks vajalikud teadmised, oskused ja suhete võrgustik ning julgus kõike seda proovile panna,“ sõnas SA Entrum tegevjuht Darja Saar.

„Oleme andnud endast parima, et jõuda kõikide Eesti koolinoorteni sõltumata nende päritolust, sotsiaalsest ja etnilisest taustast ning emakeelest.  Koostöös tuntud Eesti ettevõtjatega, sportlastega ja kultuuritegelastega nagu Click and Grow ja Mattias Lepp, Heiki Nabi, Gerd Kanter, Vladimir Funtikov, Tanel Padar, Mart Noormaa ja paljud teised oleme innustanud  ja julgustanud noori oma elu ise juhtima. Nüüd on aeg saada tagasisidet, et anda hinnang ENTRUM 5-aastase tegevuse missiooni täitumisele ja õppemetoodika valikule,“ lisas Saar.

Tartu Ülikooli doktorandi ja uuringu eestvedaja Marge Täksi sõnul rõhutatakse üha enam vajadust arendada koolinoorte algatusvõimet ja ettevõtlikkust. „Samal ajal on meil vähe teaduspõhist informatsiooni selle kohta, milliste pädevuste arendamist soodustab õppimine läbi praktiliste tegevuste ja millist tuge vajavad koolinoored ettevõtlusmentoritelt kõige enam. Arvestades programmi „ENTRUM“ olemust, loodame saada läbiviidava uuringu andmetest olulist teavet programmi mõju kohta ja uusi teadmisi, kuidas rakendada ettevõtlusõpet üldhariduskoolides," rääkis Täks.

ENTRUM on esimene Eestis välja töötatud koolinoorte ettevõtlikkuse kujundamise programm, mille aluseks on 2010 aastal Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerumi, EAS, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Riikliku Eksami ja Kvalifikatsioonikeskuse poolt allkirjastatud riiklik ettevõtlusõppe edendamise kava „Olen ettevõtlik!“.

Tehes aastatel 2010-2015 ringi peale kogu Eestile on ENTRUM-i ettevõtlikkusideede konkursil ja arenguprogrammis osalenud 2588 koolinoort, kelle eestvedamisel on ellu toodud 654 ettevõtlikku ideed. Koostöös Tartu Ülikooli majandusteaduskonnaga noorte seas läbi viidava tagasisideuuring põhjal tehakse laiemad üldistusi ENTRUM ettevõtlikku mõtteviisi kujundamise 4-sammu metoodika tulemuslikkuse ja üldhariduskoolides kasutusele võtmise võimalikkusele.

Edasi uuringuküsimustiku juurde pääseb SIIT