Pärnumaal on Rail Balticu eelistatud sinine-kollane-roosa trassialternatiivile valminud planeeringulahendus, hinnatud on kaasnevad mõjud ja välja on selgitatud metsisele ebasoodsa mõju kompenseerimiseks vajalikud tegevused.

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium edastas Rail Balticu planeeringu koos Natura ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega ning Natura hüvitusmeetmete kavaga kooskõlastamiseks valitsusasutustele, Riigimetsa Majandamise Keskusele, Transpordiametile, Pärnu linnale ning Häädemeeste ja Saarde vallale. Nii looduse kui ka inimeste seisukohast parim sinine-kollane-roosa trass kulgeb Rabaküla servast läbi Ilvese küla hõredalt asustatud piirkonna, Kõveri külas piki Ura jõge, kirde-edela suunas läbi Laiksaare ja Nepste külade, Krundiküla idaosas liitub varem planeeritud trassiga. Novembris tutvustas ministeerium lauale jäänud trassi ja edasisi tegevusi Pärnumaa kohalikele elanikele.

„Kooskõlastamisega  soovime kinnitust sellele, et planeering vastab kõigile kehtivatele seadustele, normidele ja muudele nõuetele ning saaks heakskiidu kõigilt asjaomastelt asutustelt. Teisalt ootame veel ka sisulist tagasisidet lahendusele ja selle mõjudele, mille põhjal vajadusel kooskõlastamisjärgselt materjale täiendatakse,“ selgitas Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi riigi planeeringute valdkonnajuht Eleri Kautlenbach. „Lisaks trassi kulgemise kirjeldusele oleme planeeringu lahenduses välja toonud konkreetsed tegevused, vähendamaks kohalikele elanikele raudteega kaasnevat müra, kuidas tagada liiklusohutus ja ka keskkonna hea seisund, sh metsise arvukus pärast trassi välja ehitamist. Näiteks näeme, et riigi maadele tuleks moodustada 11 uut metsise püsielupaika kogupindalaga 4371 hektarit. Püsielupaigad saaksid tulevikus olema Natura 2000 võrgustiku osaks,“ täpsustas Kautlenbach.

Kooskõlastusi ootame 30 päeva jooksul. Pärast valitsus- ja riigiasutuste ning omavalitsuste kooskõlastusringi saavad materjalidega tutvuda ja nende kohta arvamust avaldada kõik planeeringust huvitatud isikud. Eeldatavalt toimub see järgmise aasta esimeses pooles.