Keskkonnakomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE) esimene lugemine. Muudatused jahiseaduses puudutavad jahinduse edasist korraldamist. Jahiseadusest eemaldatakse riigi kasutada jäetava jahimaa minimaalse suuruse nõue, täpsustatakse jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise tingimusi ning sätestatakse keskkonnaministri õigus delegeerida jahindustegevuse korralduslikke ja täidesaatvaid funktsioone kolmandale sektorile.

Kavandatud muudatused võimaldavad alustada riigi rolli vähendamisega jahinduses ja Riigimetsa Majandamise Keskuse hallatavate jahipiirkondade reorganiseerimisega. Sellega vähendatakse jahimaade osakaalu esimese etapis praeguselt 380 000 hektarilt ca 150 000 hektarini ja seda peamiselt eramaade vabastamise arvelt. Praegune riigi nimel korraldatav kommertsjaht eramaadel takistab kohalike elanike (sh maaomanike) võimalusi jahindustegevuses osalemisel. Vabanenud jahimaade eraõiguslike jahindusorganisatsioonide kasutusse andmisel suurendatakse nimetatud piirkondade sotsiaalset sidusust ning ärilise tegevuse taandudes suureneb jahinduse ökoloogiline roll ja väheneb vastuolu metsa- ja põllumajanduslike eesmärkidega. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Õiguskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Erakonna Eestimaa Rohelised algatatud karistusseadustiku § 52² muutmise seaduse eelnõu (418 SE). Komisjoni ettepaneku poolt hääletas 42 ja vastu 10 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi. Seega langes nimetatud eelnõu menetlusest välja.