Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas keskkonnaprogrammi selle aasta taotlusvoorust rahastada 75 jäätmekäitluse projekti kogusummas 936 090 eurot.

  • Jäätmed
  • 15. juuli 2016
  • Jäätmeveoautot pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Toetatud projektidest 19 on seotud maastikupilti kahjustava ehitise lammutamisega, 47 ohtlike jäätmete käitlemisega ja 9 tavajäätmete käitlemisega.

Suurim toetusesaaja 7 projektiga on MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus, kelle toetatud projektide kogusumma on 219 296 eurot.

Toetust saab ka AS Epler & Lorenz, kes võtab esmakordselt Eestis kasutusele uudse tehnoloogia, et suurendada lahustijäätmete taaskasutusse võtmist. Selleks said nad keskkonnaprogrammist toetust 43 255 eurot. „Projekti raames soetame destillaatori, mille abil eraldame lahustijäätmetest lisaained. Pärast puhastamist on võimalik lahusteid taaskasutada mööbli-, trüki- ja keemiatööstuses seadmete puhastamiseks“, tutvustab planeeritavaid tegevusi AS Epler & Lorenzi juhatuse liige Janis Lorenz. „Väheneb ohtlike ainete hulk igapäevases ringluses, kuna lahusteid tarbivad ettevõtted saavad uute asemel osta puhastatud lahusteid ja neid taaskasutada.“

Maakondade lõikes läheb kõige suurem toetussumma ehk 85 745 eurot Harjumaale, kus on ka kõige enam rahastatud projekte – 11. Projektide arvuga  järgnevad Pärnumaa (8), Võrumaa (8), Tartumaa (7), Järvamaa (7), Ida-Virumaa (6), Lääne-Virumaa (6), Saaremaa (6), Jõgevamaa (6), Raplamaa (5), Põlvamaa (2), Viljandimaa (1) ja Valgamaa (1). Üks rahastatud projekt on üle-eestiline. Kõik rahastuse saanud keskkonnaprogrammi jäätmekäitluse projektid leiab KIKi kodulehelt siit.

Jäätmekäitluse programmi eesmärk on ohtlike jäätmete kogumissüsteemi, jäätmete liigitikogumise ja taaskasutuse taristu arendamine ning jäätmetest põhjustatud keskkonna saastamise vältimine ja vähendamine. Samuti vähendada lagunenud ja kasutusest väljalangenud põllumajandus-, tööstus- või militaarehitistest põhjustatud keskkonnariske või negatiivset mõju keskkonnale, maastikule ja inimese tervisele.

Keskkonnaprogrammist toetatakse projekte kümnes valdkonnas: veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, maapõu, atmosfääriõhu kaitse, merekeskkond ja keskkonnateadlikkus. Järgmine keskkonnaprogrammi taotlusvoor avatakse eeldatavasti 2017. aasta alguses.