Reedel lahvatas Eestis uudis, et erakonna Eestimaa Rohelised keskkonnaalase doktorikraadiga kaasjuht Marko Kaasik kandideerib RMK juhatuse esimeheks. Uurisime Marko Kaasikult, mis juhtuks siis, kui tema päriselt saaks RMK juhiks. 

Mis juhtuks, kui sa oleksid päriselt RMK juht? Mida teeksid teisiti?

Arusaadavalt ei saa RMK juht ainuisikuliselt Eesti metsas toimuvat korda teha. Küll aga saab riigimetsa majandamist jätkusuutlikumaks muuta, anda poliitilistele otsustajatele adekvaatne ilustamata pilt olukorrast ja seista jõuliselt raiemahtude vähendamise eest. Arvestades viimase kümnekonna aasta üleraiet, peaks vana metsa taastamiseks olema järgmistel aastatel raiemaht 4-5 miljonit tihumeetrit aastas, mis eeldaks riigimetsast 2 miljonit tihumeetrit ehk üle kahe korra vähem, kui hiljutistel aastatel. Niinimetatud KAH-aladel ehk kodumetsades ei tohiks teha lageraiet.

Missugune on sinu hinnangul Eesti metsa olukord?

Halb. Väljaspool rangelt kaitstavaid alasid metsa keskmine vanus ja seega liigirikkus järjest kahaneb. Kaitstavate alade pindala ja eri metsatüüpide esindatus ei ole piisav, et säilitada elurikkust nii suure raiesurve juures majandusmetsas.

Kuidas võiks välja näha säästev metsandus Eestis? Keda kaasaksid ja miks?

Umbes 1/3 riigimetsast on range või osalise kaitse all. Minu nägemus on lisada sellele veel üks kolmandik, mis jääks majandusmetsadeks, aga mille majandamine toimub püsimetsanduse meetoditega ehk ilma lageraieta. Lageraietega on meie metsad kujundatud ühevanuselisteks - erivanuseliste, osaliste raietega majandatavate puistute kujundamine on aastakümnete pikkune protsess, millega tuleb nüüd algust teha. Kus lageraie alles jääb, seal tuleb langi suurust vähendada. Selle kindlaksmääramiseks, millised alad millisesse kategooriasse jäävad, on vaja laiapõhjalist arutelu metsaökoloogide, looduskaitsekaitse organisatsioonide, kogukondade ja omavalitsuste osavõtul. Metsatööstuse ettevõtjad on nii kaua ja nii suurelt seniste otsustamiste juures domineerinud, et õige on neil lasta mõnda aega "tagareas" oodata.

Kas sinu valimine RMK juhiks avalikustaks metsastatistika (SMI andmed), lepingupartnerid ning lõpetaks hämamise alles oleva metsa koguse ümber?

Jah. Kui metsa koguse ja seisundi kohta on andmed ebamäärased, siis kaasan töösse metsaökoloogid Eestist ja vajadusel ka väljastpoolt.

Miks üldse peab erakonna juht kandideerima RMK juhiks?

Uue ameti vastuvõtmisel tuleb mul taanduda erakonna juhi positsioonilt, aga tsiviilamet ei kohusta lahkuma erakonnast. Näen vajadust viia ellu rohelist maailmavaadet, millesse kuulub lahutamatult metsa kui ökosüsteemi ja emotsionaalse väärtuse väärtustamine kõigil haldustasanditel. Ma ei peagi õigeks mustvalget piiritõmbamist poliitiliste ja mittepoliitiliste ametite vahel. Ühiskonna juhtimisaparaat peab andma võimalusi oma maailmavaadet manifesteerida ja ellu viia igal juhtimistasandil ning ka neil, kes kedagi ei juhi!