Tallinna Strateegiakeskus uurib oktoobrikuu kahel viimasel päeval ja novembrikuus jäätmete liigiti kogumise kvaliteeti ning nõustab tallinlasi biojäätmete liigiti kogumise osas.

  • Jäätmed
  • 30. oktoober 2023
  • Foto: Seitset liiki jäätmete kogumine / Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Tallinna abilinnapea Joosep Vimma sõnul aitab jäätmete liigiti kogumine tagada nende võimalikult suures ulatuses ringlussevõtu. „Linlaste segaolmejäätmed näitavad hästi, milliste jäätmeliikide sorteerimisega on elanikel enim väljakutseid. Erilise tähelepanu all on biojäätmed. Nende liigiti kogumiseks on tänaseks kõigil Tallinna elanikel olnud võimalus tellida äravedu või korraldada väiksemate majade puhul kompostimine. Nõustamise eesmärk on pakkuda elanikele tuge ja mõistmist, kuidas oma jäätmeid õigesti liigiti koguda,“ märkis Vimm.

Pisteline segaolmejäätmete uuring viiakse läbi koostöös PrügiBinGo-ga. Selleks sõlmiti leping Osaühinguga Ecomarketer. Kohtvaatluse eesmärk on teha selgeks jäätmetekitajate jäätmete liigiti kogumise hetkeolukord ning tulemuste põhjal jäätmetekitajaid motiveerida, nõustada ning teavitustööd teha. Eesmärk ei ole trahvimine ega karistamine. PrügiBinGo abiga viiakse läbi kohtvaatlused, analüüsitakse tulemusi ning koostatakse välitööde läbiviimise kohta aruanne.

Strateegiakeskuse fookus on teostada välitööd nende seas, kes on saanud linnalt kompostrid  või linnaosa valitsuselt nõusoleku biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kompostimiseks tekkekohal. Selleks võetakse Tallinna jäätmevaldajate registrist igast linnaosast juhuvalim ning vaadeldakse biojäätmete leide segaolmejäätmete mahutis. Juhul, kui selgub, et kinnistul ei toimu kompostimine nõuetekohaselt (segaolmejäätmete mahutis leidub biojäätmeid), nõustatakse jäätmevaldajaid nõuetekohasest kompostimisest.

Välitöid teostatakse kahe kuu jooksul kokku kümnel päeval. Alustatakse 30. oktoobril 2023. Välitööde läbiviimisse on kaasatud Tallinna Strateegiakeskuse esindaja, piirkonna jäätmevedaja, lepingupartner Osaühing Ecomarketer esindaja ning toimingud viiakse läbi jäätmevaldajate regulaarsel veopäeval. Segaolmejäätmete mahuti tühjendatakse jäätmeveokisse, jäätmekott lõigatakse lahti ning tuvastatakse, millised on seal jäätmed.

Juhuvalimisse sattunud kinnistute jäätmevaldajate isikuandmed on lepinguga kaitstud. Välitööde läbiviija lepinguline kohustus on tagada, et isikuandmeid sisaldavaid dokumente või muid andmekandjaid, millel on isikut tuvastada võimaldavad andmed (tšekid, lepingud, haiguslood jms) ei jäädvustada ega talletata muul viisil ning et selline jääde pannakse jäätmeveokisse tagasi.

PrügiBinGo läbiviimine aitab kaasa Tallinna jäätmekava eesmärkide elluviimisele. Sarnast jäätmete liigiti kogumise alast teavitustööd ja segaolmejäätmete koostise vaatlusi teostatakse ka järgmisel aastal.