Vastavalt üldplaneeringule esitas Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) linnale Tähtvere puhkemetsade majandamise kava projekti aastateks 2024-2033.

Kava projekt tuleb kooskõlastada kohaliku omavalitsusega ning see peab enne kinnitamist saama linnalt heakskiidu. Linn arvestab kooskõlastamisel muu hulgas ka avalikustamise tulemusi.

Kuna Tähtvere puhkemetsad on ainsad Eesti suuruselt teise linna vahetus kontaktvööndis asuvad puhkemetsad, on nende saatus suure avaliku tähelepanu all ja laiapõhjalisema kaasatuse tagamiseks korraldab linn avalikustamise koostöös RMKga. Puhkemetsade majandamise kava projektiga saab tutvuda linna kodulehel kuni 19. novembrini 2023. Arvamusi ja küsimusi selle kohta oodatakse aadressil rlo@tartu.ee

Kava koostamise eesmärgiks on tagada praegu ja tulevikus väärtusliku puidu kasvatamine, puhkamine ning loodus- ja pärandkultuuri väärtuste säilitamine. Tähtvere puhkemetsades on majandatavat metsa 71,6%, kaitsealust metsa 10,1%, RMK otsusega mittemajandatavat metsa 15,2%, mittemetsamaad 3,1%. Kokku on Tähtvere puhkemetsade pindala ligi 600 ha. Suurim osakaal metsades on männikutel (42,1%), sellele järgnevad kuusikud (22,9%), kaasikud (16,9%) ja haavikud (14,6%).

Kavaga nähakse ette eri aegadel teostatavaid harvendusraieid kokku umbes 18 hektaril, lageraieid kokku samuti ligi 18 hektaril. Lageraied nähakse ette eelkõige raieküpsetes kuusikutes. Kava juurde on lisatud Tiksoja kuivendusvõrgu kava asendiplaan. Linn respekteerib puhkemetsade kuivendamist ulatuses, mis võimaldab hoida muldade niiskusrežiimi senisena, stabiliseerides seda vajalikus ulatuses. Tähtvere puhkemetsade majandamise kava koos Tiksoja kuivendusvõrgu asendiplaaniga on esitatud tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks linna kodulehel. Kava  paremaks ülevaatuseks on lisatud ka kaardirakendus. Rakendusest on näha, kus ja millised raied on metsas kümne aasta jooksul kavandatud, milline on metsade liigiline ja praegune vanuseline koosseis.

Tähtvere puhkemetsade majandamise kava