Valitsus kiitis tänasel istungil heaks Haridus- ja Teadusministeeriumi esitatud Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse eelnõu, mille olulisemad sätted puudutavad teaduse riiklikku rahastamist ning doktorantide staatuse muutmist.

Teadus- ja arendustegevuse baasfinantseerimine toimub edasi senistel alustel, eelnõuga kavandatakse muuta sihtfinantseerimist ja grantfinantseerimist. Seni esines üsna sageli olukord, kus Eesti Teadusfondi grantidest kaeti neid teaduskulusid, milleks sihtfinantseerimisest raha ei jätkunud. Uute instrumentidena loodud institutsionaalsed ja personaalsed uurimistoetused on seotud terviklikuks teadusteema rahastamiseks. Kõigi uurimistoetuste taotluste menetlemine toimub sarnastel alustel ning ühes institutsioonis - loodavas Eesti Teadusagentuuris.

Alates 2012. aastast kavandatakse finantseerida institutsionaalsete uurimistoetuste kaudu ka uurimistöö kaudseid kulusid (halduskulud või raamatupidamine), mis on siiani iga teadusteemaga kaasnenud, aga mida finantseerimisel siiani ei arvestatud. Alates aastast 2014 kavandatakse lisaks teadusasutuse infrastruktuuri ülalpidamisele ka selle kaasajastamise ja täiendamise rahastamist. Muudatuste eesmärk on liikuda järk-järgult teadusteemade kogukulusid arvestava finantseerimismudeli poole.

Eelnõu väga oluline osa puudutab doktorantidega nooremteadurina töötamiseks töölepingute sõlmimist. Doktorikraadi kaitsmiseni jõudnute arv ei ole seni olnud proportsioonis ei õpinguid alustanud isikute arvu ega Eesti riigi vajadustega. Seega on vajalikud muudatused, mis suurendaksid doktorantide motiveeritust, määraksid ülikoolipoolsed kohustused näiteks doktoritööde juhendamisel ning tagaksid doktorandile materiaalse kindlustunde.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas rõhutas, et noorte teadlaste karjäärimudeli puudumine on seni olnud üks takistustest teadlaste järelkasvu teel. „Selle seadusega see takistus kõrvaldatakse. Doktorandid kui oma karjääri alguses olevad teadlased saavad rahulikult pühenduda oma tegevusele ja tunda ennast võrdväärsena teaduse eesliinil,“ ütles Lukas.

Doktorandiga sõlmitav tööleping tugevdab ülikooli ja doktorandi sidet. Teiste maksumaksjatega võrdsete garantiide – eelkõige vanemahüvitise ja pensionikindlustuse maksete – võimaldamine ja stabiilne sissetulek õppekava nominaalkestuse ajal soodustavad doktorandi pühendumist teadustööle. Töölepinguid sõlmitakse alates 1. jaanuarist 2012 doktoriõppesse immatrikuleeritud doktorantidega.

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse eelnõu valmistas ette Eesti juhtivatest teaduskorralduse ekspertidest moodustatud töörühm, mis töötas erinevate ettepanekutega peaaegu kaks aastat.

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium