15. juulil jõustusid juunis Riigikogu poolt vastu võetud välisõhu kaitse seaduse muudatused ning kaks uut selle alusel välja antud määrust. Muudatuste eesmärgiks on üle võtta kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS) reguleerivate EL direktiivide sätteid. Nimetatud direktiivide sisuks on suuresti ETS-i toimimise reeglid selle kolmandal perioodil (2013-2020).

Üheks tähtsamaks muudatuseks on lennundussektori lisamine ETS-i alates 1. jaanuarist 2012. Lubatavaks maksimaalseks heitkoguseks selles sektoris on 2012. aastal 97% aastate 2004-2006 lendude poolt tekitatud keskmisest heitkogusest, hiljem 95%. Aastatel 2012-2020 jagatakse lennundussektoris suurem osa lubatud heitkoguste ühikutest tasuta, samas 15% ühikutest müüakse ka enampakkumise teel.

Paiksete saasteallikate hulka, mis kuuluvad ETS-i, lisatakse veel süsinikdioksiidi kogumine ja torutransport selle maapõues talletamise nimel (nn CCS (Carbon Capture and Storage) tehnoloogia). Kuigi eelnõu seletuskirja kohaselt Eestis süsinikdioksiidi talletamiseks sobivaid geoloogilisi vorme ei leidu, ei ole gaasi kogumine ja torutransport mõnda naaberriiki vähemalt teoreetiliselt välistatud.

Kuigi üldreeglina tuleks alates 2013. aastast paiksetel (maapealsetel) heitkoguste emiteerijatel hankida lubatud heitkoguste ühikuid enampakkumise teel, on EL poolt ette nähtud erand elektritootjatele, kes saavad taotleda teatud (ajas väheneva) hulga heitkoguste ühikute tasuta eraldamist. Erandi kohaldamise aluseks on osalemine kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendavate investeeringute riiklikus kavas, mille koostamist korraldab Keskkonnaministeerium. Taotlus tasuta eraldavate heitkoguste ühikute saamiseks tuleb esitada käesoleva aasta 31. augustiks.

Oluliselt muutub heitkoguse loa (mille uueks kauplemisperioodiks saamiseks tuleb taotlus esitada hiljemalt 1. oktoobriks 2011) alusel tehtava seire ning aruandluse tõestamise kord. Seiret hakatakse aastast 2012 teostama heitkoguse loa osaks olevate seirekavade alusel. Seire põhjal koostatud aruannet hakatakse edaspidi tõestama akrediteeritud tõestajate poolt. Siiani tegeles heitkoguse aruannete tõestamisega Keskkonnaamet. Tõendatud aruanded tuleb ettevõtjatel esitada Keskkonnaministeeriumile iga aasta 31. märtsiks eelmise aasta kohta. Lihtsustatud aruandluse kord kehtib väiksemahulise tegevusega õhusõidukite käitajatele (kes teostavad aastas vähem kui 243 lendu või kelle tekitatav heitkogus on alla 10 000 tonni aastas), neil ei ole muuhulgas aruande tõestamiskohustust. Kõik ühikute eraldamisega, seirega, aruandlusega ja kontrollimisega seotud otsused ja aruanded, mis ei sisalda konfidentsiaalset teavet kuuluvad muudatuste kohaselt avaldamisele Keskkonnaministeeriumi veebilehel.

Aruande esitamise järel tuleb ettevõtjatel 30. aprilliks esitada (registris tagastada) tegelikele heitkogustele vastav arv ühikuid. Juhul, kui ettevõtja piisaval hulgal ühikuid tagastada ei suuda, on ta kohustatud tasuma 100 eurot iga üleliigse õhku paisatud tonni süsinikdioksiidi ekvivalendi eest. See tasu ei vabasta ettevõtjat ühikute tagastamise kohustusest; ta on kohustatud need esitama hiljemalt järgmisel aastal samaks ajaks. Kui ettevõtja ka selleks ajaks piisavalt heitkoguste ühikuid ei tagasta, kohaldatakse vajadusel sunniraha kuni 10 000 euro suuruses summas.

Muutusid ka mõningad mõisted ja definitsioonid, olulisimana kasutatakse „kauplemisloa“ asemel edaspidi väljendit „heitkoguse luba“.


Vtvälisõhu kaitse seaduse muudatusi  Riigi Teatajas

Vt ka välisõhu kaitse seaduse muudatuste eelnõu ja muid materjale Riigikogu veebilehel

Vt ka Keskkonnaministri määruse „Kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise kord“ teksti Riigi Teatajas

Vt ka Keskkonnaministri määruse „Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kuuluvate käitajate tegevusalade loetelu“ teksti Riigi Teatajas