SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaasabil rekonstrueeriti Võrus asuva jalatsivabriku amortiseerunud katlamaja. Projekti tulemusena toodab OÜ Abris nüüd vajaliku soojuse kohalikust biokütusest. Tänu projektile paraneb linna elukvaliteet; väheneb lendtuha hulk ning kaob kivisöe põletamisest tulnud ebameeldiv hais.

Tööde käigus asendati avariiohtlikud katlad uute biokütusel töötavate kateldega. Samuti paigaldati uus korsten. Projekti tulemusena väheneb aastane õhku paisatava CO2 hulk 190 tonni võrra.

„Projekt on keskkonnale hea mitmes mõttes. Esmalt puhtam linnaõhk, teisalt jääb kaevandamata aastas 80 tonni fossiilset maavara - kivisütt ,“ ütles KIKi projektikoordinaator Siim Umbleja.

Alternatiivina kaaluti ka kaugküttevõrguga ühinemist, mille liitumismaksumus oleks siiski kujunenud oluliselt kallimaks.

Katlajama rekonstrueerimiseks tuli toetus Austriaga sõlmitud saastekvootide lepingust ning projekti kogumaksumus ületas 75 000 eurot. Biokütuse katlad tootis ja paigaldas OÜ Rapla Metall.

OÜ Abris on Võrus alates 1929. aastat tegutsev jalatsitööstus, mis on ka üks Võru suurimaid tööandjaid.