Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna tellimusel valmis OÜ-s Hea Uus Linn uurimistöö “Tuule- ja päikeseenergia kasutamine Tartu linnas”, mis keskendub tuule- ja päikesetehnoloogiate kasutusvõimalustele ning nende mõjule kogukonnas, samuti nendega kaasnevate riskide hindamisele ja vähendamisele.

"Töö tellimise eesmärk oli koguda infot tuule- ja päikeseenergia kasutamise kohta, lähtudes Tartu linna vajadustest," selgitas linnainsener Mati Raamat,: "Töös kajastatut kasutatakse Tartus edaspidi tuule- ja päikseenergia  lahenduste kavandamisel."

Töö koostajad Marek Muiste ja Jaana Veskimeister leidsid, et tuuleenergia kasutamiseks on paremad eeldused Tartu äärteosas, eriti edelaosas. Vanalinna muinsuskaitsealal ja selle kaitsevööndis, kaitsealustel objektidel ja nende kaitsevööndis, looduskaitsealal ning miljööväärtuslikel aladel ei peeta tuulikute püstitamist võimalikuks.

Muuhulgas annab raport ülevaate taastuvate energiaallikate kasutamise seadusandlikust raamistusest, ökonoomikast ja selle ajaloost viimasel kümnendil. Samuti vaadatakse tulevikku ja hinnatakse energiasektori rolli linnas täna, homme ja selle arengut käesoleva sajandi keskpaigani.

Töös leidub soovitusi tehnoloogiate rakendamiseks linnas nii linnaruumi, hoonete kui ka linnakodanike seisukohalt. Uurimuse teostajad toonitavad, et linnatingimustes tuleb tõhusa energiatootmise huvides tõsta tuulegeneraatori tiivik kõrgemale hoonete poolt tekitatavast turbulentsest tuulest. Üldiselt on selleks hoonete ja muude takistuste kahekordne kõrgus.

Kui tuulik paigaldatakse hoone katusele, siis tuleb arvestada ka selle hoone poolt tekitatud turbulentsiga, mille vältimiseks peab tiiviku kõrgus olema vähemalt kolmandiku võrra pikem hoone kõrgusest. Näiteks kui 20 m kõrguste majadega linnaosas soovitakse püstitada efektiivne tuulegeneraator, siis peab selle tiivik olema vähemalt 30 m kõrgusel.

Töö toob välja, et 2018. aasta lõpust kehtima hakkavat nullilähedase energiatarbimise standardit arvestades on soovitav kõikide uushoonete projekteerimisel näha ette võimalusi energiatarbe vähendamiseks ja alternatiivsete energiaallikate kasutamise võimalikkus.

Uurimistöö on avaldatud Tartu linna kodulehel.