Strateegilise koostöö projektide lisataotlusvoor kuulutati välja vastuseks koroonapandeemia väljakutsetele. Tähtajaks laekus kokku 17 projekti, mille fookuses on digihariduse või loovuse edendamine. 17 projektile taotleti 3,9 miljonit eurot, mis ületas lisavooru eelarvelisi võimalusi 2,6 korda.

„Koroonapandeemia on toonud tavatuid piiranguid meie igapäevaellu ning muutnud suhtlemise viise, samuti mõjutanud märkimisväärselt tavapärast hariduselu. Olukorra parandamiseks kuulutas Erasmus+ programm välja kaks lisataotlusvooru hariduselu innovatsiooni või loovuse edendamiseks. Strateegilise koostöö projektide taotlusvoorud on alati olnud populaarsed ja rõõm oli näha, et ka lisataotlusvooru tuli rohkelt põnevaid projekte,“ selgitab sihtasutus Archimedese hariduse rahvusvahelistumise agentuuri juhataja Anne Hütt.

Sihtasutusele Archimedes laekus tähtajaks, 29. oktoobriks 12 projektitaotlust, mille fookuses on  digihariduse edendamine ning viis projektitaotlust, mille eesmärk on edendada loovust. Taotlejate seas oli 15 erinevat asutust, ülikoolidest ja üldhariduskoolidest MTÜdeni. Projektide teemad olid seotud näiteks disain- ja loovmõtlemisega, digiõppe arendamisega erinevatel haridusastmetel (sh näiteks kodunduse ja loodusteaduste õpetamisel) ja loomevaldkonnas ettevõtlikkuse suurendamisega.

Lisataotlusvooru tulemused selguvad 2021. aasta veebruaris. Erasmus+ senise seitsme programmiaasta jooksul (2014–2020) on hariduse valdkonnas eraldatud 195 Eesti asutuse poolt koordineeritud strateegilise koostöö projektile 30,66 mln eurot. Rahastuse on saanud 44% taotlustest. Toetuse saanud koostööprojektide kõige populaarsemad teemad on uute koolituskursuste/õppemeetodite väljatöötamine ning uued tehnoloogiad ja digioskused.

Toetust saanud projektidega on võimalik täpsemalt tutvuda sihtasutuse Archimedes kaardirakenduses, kust leiab ka häid näiteid seni tehtud koostööprojektidest. Sihtasutus Archimedes on Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse riiklik agentuur Eestis. Euroopa Liidu hariduse, koolituse, noorte ja spordi toetusprogrammi  Erasmus+ seitsme aasta eelarve on üle 14,7 miljardi euro ning see annab üle neljale miljonile eurooplasele võimaluse välismaal õppida, koolitustel osaleda ja kogemusi saada.