Keskkonnaühendus Fridays For Future Eesti palub meie eurosaadikutel 13. septembril hääletada nii, et lõppeksid taastuvenergia direktiivist tingitud metsa biomassi põletamise toetused.

Taastuvenergia direktiiv aitab kaasa metsaraiele

Taastuvenergia direktiivi (Renewable Energy Directive - RED) tõttu maksavad Euroopa Liidu kodanikud metsa biomassi  põletamise eest 17  miljardit eurot toetusi aastas, olenemata asjaolust, et puidu põletamine energia saamiseks eraldab rohkem CO2 ühiku kohta kui fossiilkütused ning metsaraie hävitab metsi.

Kliima- ja looduskaitse eesmärkide saavutamiseks peab metsi kaitsma ja taastama, mitte neid energia saamiseks jaamades põletama.

See, kui metsa biomass võetakse taastuvenergia direktiivist välja, ei keela tegelikult selle kasutamist ka suurtel jaamadel. Lihtsalt toetusi enam ei saa selle tegevuse eest ja saadud elektrit ei loeta statistiliselt taastuvenergiast saadud elektriks.

Direktiiv ei mõjuta ka seda, kas ja kui palju keegi oma kodumajapidamist puiduga kütab.

Suurema hulga puidu põletamine ei aita kaasa ka Euroopa Liidu energiajulgeolekule, kuna soojus- ja elektrijaamad impordivad miljoneid tonne puitu Venemaalt, Ukrainast, USAst, Kanadast ja teistest riikidest.

Vaid 10% Venemaa gaasi asendamiseks oleks vaja suurendada Euroopa Liidu metsade põletamist 60%. Meie metsi on juba liigselt raiutud ja selle tulemusena nõrgeneks Euroopa Liidu metsade süsiniku sidumise võime veelgi.

Puidu põletamine töötab direktiivi eesmärkidele vastu

Puidu põletamine soojus- ja elektrijaamades on halb kliimale, metsadele ja meie tervisele. See suurendab CO2 heitkoguseid just siis, kui on kõige olulisem neid vähendada.

Üle 500 teadlase tegid eelmisel aastal üleskutse, et Euroopa Liit lõpetaks puidu põletamise energia saamiseks. Teadlased hoiatasid avalikus kirjas, et kui ettevõtted asendavad fossiilenergia kasutamise puidu põletamisest saadud energiaga, siis globaalne keskmine temperatuur tõuseb. Kui aga minna üle päikese- ja tuuleenergiale, siis suudaksime vähendada temperatuuri tõusu.

Taastuvenergia direktiiv ei täida oma eesmärke

Puidu põletamine eraldab energiaühiku kohta rohkem CO2 kui kivisüsi. Euroopa Liidus puidu põletamisel tekkiv CO2 koguheide on ligikaudu võrdne terve Prantsusmaa CO2 heitkogustega.

Puidu põletamine eraldab kiiresti CO2, kuid puude tagasi kasvamiseks kulub aastakümneid kuni sajandeid. See ei aita saavutada 2050. aasta kliimaeesmärke.

Direktiivi jätkusuutlikkuse kriteeriumid on nõrgad ja ebamäärased. Need ei kaitse metsi ega vähenda kliimamõjusid.

Kuigi paljudel riikidel on mure, et puitbiomassi põletamiseta ei suudeta täita Euroopa Liidu nõudeid taastuvenergia allikatest toodetud energia osast, tuleb siiski meeles pidada, et me tegelema kliimakriisiga ja päästma loodust, mitte statistikat!

Saadikud vastutavad

Fridays For Future soovitused eurosaadikutele 13. septembriks kätkevad taastuvenergia direktiiviga lahutamatult seotud artikleid ja lõikeid, mille puhul looduskaitsjate soovitatud viisil hääletamine aitab otse metsast tuleva puitbiomassi ehk metsa biomassi põletamisele peale maksmist lõpetada. 

Looduskaitsjad paluvad lõpetada taastuvenergia direktiivi toetused ja stiimulid halvimat tüüpi puidupõletamiseks (artikli 29 lõiked 1, 6 ja 11), milleks on esmase metsa biomassi põletamine.

Samuti palutakse lõpetada toetused ainult puidu põletamisest elektrit tootvatele elektrijaamadele (artikkel 3.3). Puidu põletamine elektri tootmiseks on kõige vähem tõhus viis energia tootmiseks ja avalikku raha ei tohi sellele praktikale raisata.

Fridays For Future Eesti tuletab eurosaadikutele meelde, et nende hääl loeb. Nende otsusel on väga suur mõju Euroopa elurikkusele ja kliimakriisi ohjamisele. Eurosaadikud vastutavad oma valijate ees.

Loe soovituste kohta ka Fridays For Future veebist! 

Fridays For Future Eesti: „Meie metsade tulevik sõltub eurosaadikute otsusest!“