Keskkonnaamet kinnitas sigade Aafrika katku ohjamiseks metssigade kohustuslikud küttimismahud maakondades, kus jahindusnõukogud ei jõudnud nende osas kokkuleppele või määrasid limiidi, mis oli Keskkonnaagentuuri etteantud mahust väiksem.

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo jahinduse peaspetsialist Margo Tannik ütles, et seakatku looduses hääbumiseks on vajalik langetada metssigade asustustihedus lähitulevikus tasemele kolm isendit 1000 ha kohta igas jahipiirkonnas. 

„Selle eesmärgi täitmiseks tuleb metssigu küttida Keskkonnaagentuuri etteantud mahus, mis numbrites väljendatuna on ligikaudu 15 000 isendit. Keskkonnaamet määras kohustuslikud küttimismahud Harju, Hiiu, Järva, Lääne, Saare, Põlva, Tartu ja Võru maakondades. Suurimad küttimiskohustused on Hiiu ja Saare maakondades, kus tuleb küttida vastavalt 1500 ja 3300 metssiga. Tunnustame kõiki jahimehi, kes on metssigade küttimisel ja seakatku leviku vähendamisel näidanud üles head koostööd ning valmidust hoida metssigade arvukus kontrolli all,“ rääkis Tannik. 

Hetkel on Eestis hinnanguliselt ligikaudu 25 000 metssiga. Liiga suur hulk metssigu ei ole hea põllumajandusele ega poollooduslikele kooslustele, mida sead oma tegevusega kahjustavad. Samuti võivad metssead vähendada kanaliste, näiteks metsiste, pesitsemisedukust. Metssigade arvukuse kontrolli all hoidmine, hoiab madalal ka tõenäosuse, et seakatk metssigade kaudu kodusigade farmidesse levib. 

Seal, kus metssea arvukus on juba suudetud viia tasemele kolm isendit 1000 ha jahimaa kohta, tuleb jätkata küttimist vähemalt juurdekasvu ulatuses ning hoida arvukus järgnevatel aastatel samal tasemel. Sel jahihooajal on 30. novembri seisuga kütitud ligikaudu 38% metssigade küttimismahust ehk hinnanguliselt 6000 isendit. Seoses poegimisperioodiga kütitakse metssigu kevad- ja suveperioodil vähem. Ajujahi hooaja saabudes ja ilmade külmenedes loomade küttimisintensiivsus suureneb. Möödunud jahiaastal kütiti Eestis kokku 13 525 metssiga. 

Lisaks kütitud sigadele, läksid küttimiskohustuse täitmisel arvesse ka kõik jahimaalt leitud surnud või hukatud katkukahtlusega isendid. Metssea asurkond vähenes möödunud jahiaasta jooksul vähemalt 13 608 looma võrra ning sellega võis üleriigilise küttimiskohustuse, 14 000 isendit, suures osas täidetuks lugeda.

Küttimismahtude täitmise jälgimist ja jahimeestele pandava ülesande ajakohastamist teostab Keskkonnaamet koostöös Keskkonnaagentuuri ja Põllumajandus- ja Toiduametiga. Metssigade küttimisandmete aruanded avaldatakse igakuiselt Keskkonnaameti kodulehel. Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee, kust leiab ka juhised bioohutuse tagamiseks.