SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) andis 15le jäätmeprojektile kokku ligi 9 miljonit eurot. Valdav osa projektidest on seotud jäätmete taaskasutusega. Tänu toetatud projektidele väheneb uute ressursside kasutuselevõtt ja seeläbi ka koormus keskkonnale. Vahendid toetuse maksmiseks saadakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

„KIKi jaoks on oluline, et toetuse saanud projektid on jätkusuutlikud ning nende positiivne mõju keskkonnale pikaajaline ja selgelt mõõdetav. Jäätmete ringlusse suunamine ning neist uute toodete valmistamine on mõistlik nii ressursi ärakasutamise kui ka keskkonnahoiu mõttes,“ ütles KIKi struktuuritoetuste ja laenude eest vastutav juhatuse liige Andrus Kimber.

Piirkondlikult rahastatakse üheksat projekti Harjumaalt, kahte Ida-Virumaalt, Lääne-Virumaal, Tartu-, Rapla- ja Põlvamaalt. Kokku laekus antud taotlusvoorus 33 taotlust, kogusummas 15 miljonit eurot.

Suurimad toetuse saajad on O-I Production Estonia (endise nimega Järvakandi Klaas) klaasijäätmete taaskasutamise projektile summas 4,1 miljonit eurot ning Räpina Paberivabrik vanapaberi taaskasutamise võimekuse tõstmiseks summas 0,7 miljonit eurot.

Toetusi jagati liigiti kogutud ehitus-, lammutus-, plasti- , pakendi- ja biojäätmete, vanapaberi ning kaevanduse aheraine taaskasutuseks, samuti ettevõtete tootmisjäätmete tagasisuunamiseks tootmisprotsessi ja jäätmete liigiti kogumissüsteemide arendamiseks.

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi „Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine“ meetmest toetuse andmise eesmärk on tagada nõuetele vastav jäätmete käitlemine ning suurendada jäätmete taaskasutamist. Seni toimunud viies voorus on meetmest rahastatud 40 projekti 28 miljoni euroga.

KIK hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks.