Kliimaminister Kristen Michal saatis kooskõlastusringile eelnõu, mille eesmärk on korrastada liiklusregistrit ning muuta selgemaks sõidukite kogumise ja töötlemisega seotud nõudeid.

„Täna on liiklusregistris pea 300 000 peatatud kandega sõidukit, millest paljude puhul pole teada, kas need sõidukid enam eksisteerivad. Muudatustega soovime registrit korrastada, lihtsustades omanikel sõidukite registrist kustutamist. Samuti loome tingimused, et selliseid sõidukeid registrisse enam juurde ei lisanduks,” sõnas kliimaminister Kristen Michal.

Seni pole omanikel olnud võimalik sõidukeid ilma lammutustõendita registrist kustutada. Tulevikus on see võimalik ehk ilma lammutustõendita saab registrist kustutada sõidukeid, mis on hävinenud või mille asukohta omanikud ei tea – seda kuni 2025. aasta lõpuni lõivuvabalt. Automaatselt kustutatakse 2026. aasta novembrist registrist sõidukid, mille registrikanne on sama aasta 1. juuli seisuga olnud peatatud kauem kui seitse aastat.

Seni peatati sõiduki registrikanne automaatselt, kui oli möödunud kaks aastat tehnoülevaatuse ja liikluskindlustuse kehtivusest. Edaspidi kanne automaatselt ei peatu – kui omanik ei soovi sõidukit kasutada, siis tuleb otsustada, kas sõiduk müüa, viia lammutuskotta või kui on soov sõiduk millalgi uuesti kasutusele võtta, siis see ajutiselt kuni kaheks aastaks registrist kustutada. Vajadusel on võimalik seda perioodi pikendada – see eeldab sõiduki olemasolu tõendamist ning teatud juhtudel riigilõivu tasumist.

Eelnõuga tehakse muudatus ka jäätmeseaduses, et muuta romusõidukite äraandmine inimese jaoks lihtsaks ja selgeks. Muudatusega saavad inimesed seaduslikult ära anda autosid, mis on registrist kustutatud ja nende kinnistul, aga ei ole nende nimel. Selleks, et hoida ära kustutatud sõidukite kogumist ärilisel eesmärgil, ei maksta selliste sõidukite äraandmise eest tasu. Lisaks tuuakse selgelt välja, et jäätmekäitlejal on kohustus võtta vastu ka osaliselt lammutatud sõidukeid.

„Need ei ole uued põhimõtted, vaid pigem täpsustame juba kehtivaid nõudeid. Praktikas on ilmnenud, et osapooled on romusõidukite tagasivõtmise kohustusi erinevalt tõlgendanud ja see on tekitanud arusaamatusi,“ lisas minister. „Muudatused on mõeldud eeskätt selguse loomiseks – eesmärk on, et romusõidukite kogumine ja töötlemine toimuks ühtsete ja arusaadavate reeglite järgi.“

Eelnõuga muudetakse liiklusseadust, jäätmeseadust ja riigilõivuseadust.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED
NB! Vastused hakkavad täies mahus kehtima pärast seaduse jõustumist ning juhul, kui seadus jõustub kavandatud kujul.
 

Kuidas saan ma kustutada liiklusregistrist enda nimel oleva sõiduki?

 

Sõiduki, mis on endiselt olemas, saab viia ametlikku lammutusse, kus väljastatakse nõuetekohane lammutustõend. Nõuetekohase lammutustõendi esitab jäätmekäitleja Transpordiametile ning sõiduk kustutatakse registrist.

 

Kuidas saan ma kustutada liiklusregistrist sõiduki, mis on minu nimel, aga mida mul enam alles pole?

 

Selleks tuleb esitada vastav taotlus Transpordiametile. Omanik peab taotluses kinnitama, et sõiduk on hävinenud või maha müüdud, kuid tehingut ei ole registris vormistatud ning andmed ostja ja sõiduki asukoha kohta puuduvad.

 

Kas sõiduki registrist kustutamine on tasuline teenus?

 

Esialgu on ilma lammutustõendita sõiduki registrist kustutamine lõivuvaba (01.07.2024 kuni 31.12.2025). 2026. aastal on teenuse eest tasutava lõivu suurus 15 eurot. Alates 2027. aastast on lõiv 800 eurot.

Lammutustõendi alusel sõiduki registrist kustutamine on ja jääb lõivuvabaks ka edaspidi.

 

Mida teha, kui minu valdustes on romusõiduk, mis ei kuulu mulle?

 

Kui isiku valdustes on romusõiduk, mis ei kuulu talle, siis tuleb võtta Transpordiametiga ühendust ja Transpordiamet saab võtta ühendust registreerimisjärgse omanikuga, et suunata omanik vastavaid toiminguid tegema.

 

Mida pean ma tegema, kui ma ei soovi sõidukit enam igapäevaselt kasutada?

 

Kui omanik ei soovi sõidukit kasutada, siis tuleb otsustada, kas sõiduk müüa, viia lammutuskotta või kui on soov sõiduk millalgi uuesti kasutusele võtta, siis see ajutiselt kuni kaheks aastaks registrist kustutada.

 

Kas ja millistel tingimustel saan ma ajutise kustutamise perioodi pikendada?

 

Jah, saab. Selleks tuleb tõendada sõiduki olemasolu – seda saab teha Transpordiameti tehnilise lahenduse kaudu või büroos kohapeal. Lisaks tuleb tasuda riigilõiv, mille eesmärk on katta tehnilise lahenduse rakenduskulu või Transpordiameti ametniku tööjõukulu.

Sõiduki olemasolu pole vaja tõendada ega riigilõivu tasuda, kui viimase kahe aasta jooksul on sõidukiga käidud tehnoülevaatuspunktis.

 

Milliseid sõidukeid peavad jäätmekäitlejad vastu võtma?

 

Jäätmeseaduse muudatuste kohaselt peab mootorsõiduki tootjaga lepingut omav jäätmekäitleja võtma vastu kõik sõidukid, sh sõiduki, millel puudub turuväärtus või millel on negatiivne turuväärtus, osaliselt lammutatud sõiduki ja liiklusregistrist kustutatud sõiduki.

 

Mis juhtub sõidukitega, mille registrikanne on peatatud ning mille puhul ei taotleta nende registrist kustutamist?

 

01. novembril 2026 kustutatakse registrist automaatselt sõidukid, mille registrikanne on 01. juuli 2026 seisuga olnud peatatud kauem kui seitse aastat.