Pirita linnaosavalitsus avaldas täna pressiteate „Pirita ei kooskõlastanud Windecki pargi looduskaitse alt väljaarvamist“, kus väitis, et kuulis pargi kaitse alt väljaarvamise ettepanekust meedia vahendusel ning Keskkonnaamet pole linnaosaga konsultatsioone pidanud. Tegemist on valeinfoga: Keskkonnaamet on küsinud linnaosavalitsuselt ettepanekuid nii ameti initsiatiivil toimunud kohtumisel Windecki pargis kui ka kirjalikult.

Keskkonnaameti eestvedamisel toimus 18. juulil 2017 Windecki pargis kohtumine, kus osalesid nii Tallinna Keskkonnaameti, riigi Keskkonnameti kui ka Pirita linnaosavalitsuse esindajad. Pirita arendusnõunik Tõnis Liinat lubas kohtumisel, et linnaosavalitsus saadab Keskkonnaametile ettepanekud pargi kaitse alt väljaarvamise küsimuses, mida nad paraku pole siiani teinud.

„Kutsusime osapooled kokku, et küsida nende arvamust otse sündmuskohal ning algatada selle põhjal arutelu, kas ja millisel tasandil on vajalik Windecki parki edasi kaitsta. Meie soov ei ole kindlasti kabinetivaikuses otsuseid langetada, mistõttu sai ka kohtumine organiseeritud ja ilmusid ka vastavad teated ajalehtedes. Kahetsusväärsel kombel pole linnaosa ametnikud siiani meile lubatud ettepanekuid esitanud, vaid väljendavad ootamatult kerkinud seisukohta pressiteate vahendusel,“ on Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroo juhataja Taavi Tattar nördinud.

Ettepanek Windecki park kaitse alt välja arvata on kirjas ka 2009. a kehtestatud Pirita linnaosa üldplaneeringus, mistõttu see ei saanud olla ootamatu linnaosavalitsusele.

Looduskaitseseaduse mõistes kaitstakse objekte riiklikult, kui seal esineb piisavalt üleriigilise tähtsusega looduskaitselisi väärtusi. Seevastu paikkondliku väärtusega objekte tuleks kaitsta kohaliku omavalitsuse tasandil. Parkide korral kaitstakse eelkõige terviklikku pargiruumi, mis on avalikus kasutuses.

Windecki park on olnud varasemalt Pirita linnaosavalitsuse valitseda ning praegune olukord, kus avalikku kujundatud pargiruumi enam sisuliselt ei eksisteeri, on osalt just linnaosavalitsuse töö tulemus. Windecki park on jagatud elamukruntideks ja avalikku kõigile linnakodanikele kasutatavat ruumi säilinud ei ole. Alles on veel vaid üksikud pargi osad, näiteks punane tamm ja lehiste read. Seetõttu tegi Keskkonnaamet ettepaneku arvata see ala pargina kaitse alt välja. Kuna protsess on algusjärgus, on kõigi ettepanekud teretulnud ja kindlasti kaalume ka võimalust kaitsta Windecki pargi väärtuslikumaid säilinud osi muul viisil.

Praeguseks laekunud ettepanekute ja seisukohtade alusel on Keskkonnaamet tellimas täiendavat ekspertiisi, et hinnata kõnealuse pargi looduskaitselisi väärtusi ja kaaluda nende edaspidise kaitse otstarbekust ja võimalikku viisi.

„Kui arutelude ja ekspertiisi tulemusel selgub, et pargi riiklikul tasandil kaitsmine pole looduskaitselistel põhjustel otstarbekas, ei tähenda see automaatselt veel seda, et parki pole üldse vaja säilitada. Parke on võimalik säilitada ka loodukaitse alla võtmata linna planeeringute kaudu.  Ka praegu ei ole kõik Tallinna rohealad riikliku kaitse all, näitena võib siinjuures tuua Merivälja pargi Pirita linnaosas,“ selgitas Taavi Tattar.

Kindlasti tasub kunagist parki väärtustada kui olulist roheala, mis pakub linnakeskkonnas olulisi hüvesid ökosüsteemile. Näiteks puhastavad Pirita tee kaldal kasvavad taimed õhku ning aitavad vähendada Pirita teelt tulevat müra ja õhusaastet. Seega on Pirita linnaosavalitsusel piisavalt põhjuseid roheala säilitamiseks ning kohalikul tasandil kaitseala loomise kaalumiseks, et suunata protsesse just nii, nagu nad peavad vajalikuks.