Iga Tallinna lemmikloomaomanik vastutab ise oma lemmiku eest! 

Väljavõte koerte ja kasside pidamise eeskirjast

  • Koera või kassi on lubatud pidada hoones ja piiratud territooriumil selle territooriumi omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Loomapidajal tuleb välistada koera või kassi territooriumilt välja pääsemine või teistele loomadele või inimestele kallaletungimise võimalus.
  • Koera või kassi pidamisega ei või rikkuda avaliku korra või heakorra nõudeid.
  • Koer või kass ei tohi häirida ega ohustada teisi loomi või inimesi ega neile kahju tekitada.
  • Loomapidaja on kohustatud järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama oma koera või kassi väljaheited.
  • Koera või kassi tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas või kandevahendis, mis ei ohusta tema tervist ja millest ta omal tahtel välja ei pääse. Avalikus kohas koera või kassiga liikudes tuleb tagada inimeste ja loomade ohutus. Koera võib avalikus kohas jalutusrihma otsast vabastada või kandevahendist välja lasta vaid koerte jalutusväljakul.
  • Hulkuv loom on märgistamata koer või kass, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või kes viibib tema eest vastutava isikuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi.