Keskkonnaamet annab teada, et fluoritud kasvuhoonegaase ning osoonikihti kahandavaid aineid  sisaldavate seadmete ja käitlemistoimingute register (FOKA) on  avatud. Lisaks seadmete registreerimisele saab nüüdsest elektroonsesse andmekogusse sisestada ka seadmetele teostatud hooldustoiminguid

FOKA registrisse kantakse 3 kg või enam fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavad paiksed jahutus- ja kliimaseadmed, soojuspumbad, tuletõrjesüsteemid, pingejaotlad ja lahusteid sisaldavad seadmed ning neile teostatavad hooldustoimingud. Kodumajapidamises kasutatavaid seadmeid (kliimaseadmed, külmikud jm) üldjuhul registreerima ei pea, sest enamus juhtudel on nende külmaainesisaldus väike.

Seadmete omanikud vastutavad selle eest, et neile kuuluvad seadmed registreeritakse tähtaegselt ja korrektselt FOKA registris. Seadmetega seotud hooldustoimingud tuleb registrisse kanda kolme tööpäeva jooksul toimingust arvates. Seda teeb vastava volituse saanud pädev hooldaja.

Keskkonnaministeeriumi tellimusel on ette valmistamisel täiendav registri arendus, mille üks eesmärke on tõsta registri hooldustoimingute osa andmekvaliteeti. Hooldustoiminguid on küll võimalik sisestada, kuid  praeguses arenduses puudub kõikidel asjast huvitatud osapooltel teatud juhtudel võimalus näha hooldustoimingute ajalugu. Registri täiendav arendus valmib 2014. a II poolaastal.

Fluoritud kasvuhoonegaasid ja osoonikihti kahandavad ained on keskkonnaohtlikud kemikaalid, mille atmosfääri eralduvaid heitkoguseid tuleb vältida ning piirata. Elektroonsel kujul hoolderaamat võimaldab jälgida kas olulised hooldustoimingud, mis aitavad heitkoguste teket vähendada, on teostatud õigeaegselt ja kas seadmete eluea lõppedes jälgitakse jäätmekäitlusnõudeid.

Seadmete ja hoolduskannete registreerimine FOKA registrisse toimub Keskkonnaameti e-teenuste portaali kaudu.