Põllumajandusamet teeb järelevalvet taimekaitsevahendite turustamise üle, mis hõlmab hoiustamise, pakendamise ning märgistamise kontrolle jae- ja hulgimüügikohtades. Sealjuures on aina olulisemaks kujunemas internetimüük ja selle kontroll. Sel suvel kontrollis Põllumajandusamet 72 taimekaitsevahendite müügi ja reklaamiga seotud veebilehte, millest 25 pakkusid ostmiseks taimekaitsevahendeid ning nendest 17 juhul esines nõuetele mittevastavusi. Põhilistest leitud vigadest, ostja teadlikkuse olulisusest ja ameti edasisest tegevusest kirjutab Maablogis Põllumajandusameti taimekaitse ja väetise osakonna peaspetsialist Kaisa Vahtmäe.

Mis on turustamise nõuded ja mida kontrollitakse?

Kõige olulisem nõue on, et müügil olev taimekaitsevahend oleks kantud Eestis taimekaitsevahendite registrisse. Kui toodet sellest registrist ei leia, siis järelikult seda Eestis müüa, osta ja kasutada ei tohi.

Kõikide taimekaitsevahendite pakendid ja etiketid peavad vastama registris toodud andmetele. Registrist leiab ka toote infolehe, kus kajastub vajalik informatsioon konkreetse vahendi kasutamiseks. Iga taimekaitsevahend on turule lubatud kindlatel tingimustel ning seetõttu peavad pakendil toodud andmed olema äärmiselt korrektsed. Vead toote märgistusel võivad põhjustada taimekaitsevahendi väära kasutamise, mis omakorda võib tekitada ohu inimeste ja loomade tervisele või keskkonnale.

Pakend ei tohi sisaldada sellist tekstilist või graafilist teavet, mis võib olla eksitav selles suhtes, millist võimalikku ohtu kujutab toode inimeste või loomade tervisele või keskkonnale. Näiteks väljendite „madala riskiastmega”, „mittetoksiline” või „kahjutu” kasutamine on keelatud nii Eesti kui ka Euroopa Liidu õigusaktidega. Lisaks peab igale taimekaitsevahendi reklaamile olema lisatud lause, et taimekaitsevahendit tuleb kasutada ohutult ning enne kasutamist tuleb läbi lugeda toote märgistus ja kirjeldus.

Põhilised vead

Kodulehtede ülevaatuse käigus leidsime 26 erinevat vahendit, mida ei ole registris ning seega ei tohi neid ka reklaamida ega müüa. Kõige enam oli keelatud toodetest müügis Roundup Garden. Tegemist on herbitsiidiga, mida võib küll veel kasutada kuni 2020. aasta juulini, kuid müüa seda toodet enam ei tohi.

Enamikul kodulehtedest, kus taimekaitsevahendeid reklaamiti ja müüdi, puudus toote juures meeldetuletus, et enne kasutamist tuleb lugeda etiketti ja järgida ohutusnõudeid. See märge puudus 20 korral ning oli lisatud pigem üksikutel juhtudel. Kuid see on väga oluline meeldetuletus, sest just etiketilt saab täpse info, kuidas vahendit korrektselt ja ohutult kasutada.

Ebakorrektsusi leidus ka toodete nimetuse puhul. Turule lubatud taimekaitsevahendi nimele on tihti lisatud tähe- ja numbrikombinatsioone, mis olid jäänud märkimata, kuid see on osa ametlikust nimest. Tooteid tuleb esitleda õige nimetusega, et ei tekiks segadust ega väärkasutamise võimalust. Mõne toote erinevus peitubki ainult lisatud tähtedes või lühendites. Seega on oluline ka ostmisel jälgida, et valitud toote nimi on korrektne. Vale nimega presenteeritud toodete puhul on ka oht langeda võltsitud toote ohvriks. Võltsitud toodete toimet ega mõju ei oska aga keegi ennustada. Toote nimes esines eksimusi 12 e-poel ning ühel poel oli koguni 12 toodet, mille nimetuses esines puudusi. Näiteks reklaamiti toodet nimega Starane, aga Eestis on registreeritud tooted Starane XL ja Starane 333 XL. Seega on oluline, et oleks välja kirjutatud kogu toote nimi.

Avastati ka tooteid, millele oli lisatud märkus „mesilastele ohutu“. Kuna toote kirjelduses ei tohi kasutada väljendit „kahjutu“ või „mittetoksiline“, siis ka väljend „mesilastele ohutu“ on eksitav. Nõuetele vastava kasutamise korral on küll oht viidud miinimumini, kuid täit ohutust lubada ei saa.

Mõnel juhul esitleti tooteid taimekaitsevahendina, kuigi need seda tegelikult ei ole, näiteks erinevad taimetõmmised ja haavapeitsid. Kuna need tooted ei sisalda taimekaitsevahendi toimeaineid, siis ka nende nimetamine taimekaitsevahendiks on eksitav. Taimekaitsevahendi toimeainel on taimehaigusi või taimekahjureid hävitav või nende tegevust pärssiv toime. Taimekaitsevahendina tohib reklaamida vaid tooteid, mis on Eestis turule lubatud ja kantud taimekaitsevahendite registrisse.

Teadlik tarbija

Kõige enam aitab keelatud vahendite turustamise peatamisele kaasa tarbija teadlikkus. On oluline, et nii turustaja kui ka kasutaja teaksid kehtivaid nõudeid ning järgiksid neid. Esmalt saab kasutaja kontrollida registrist, kas vahendit on lubatud Eestis müüa. Seejärel peab kindlasti lugema läbi kasutusjuhendi, kus on ära toodud nii toote üldine kirjeldus, kulunormid kui ka ohutusnõuded, mida peab järgima.

Olukorras, kus klient ostab toote, mida ta on juba varem kasutanud, on tal samuti kohustus kasutusjuhend uuesti läbi lugeda, kuna vahepeal võivad olla muutunud toote kasutamise tingimused. Vajadusel annavad turustuskohtades teenindajad nõu toote kasutamise asjus, kuid ka sel juhul tuleb infoleht enne kasutamist ise läbi lugeda – usalda, aga kontrolli!

Et vältida võimalikke tervisekahjustusi, tuleb toodete kasutamisel kindlasti kanda asjakohaseid isikukaitsevahendeid ning jälgida, et need oleksid kvaliteetsed ning vastupidavad.

Alati on võimalus ka teavitada Põllumajandusametit, kui näete turustuskohas tooteid, mida ei tohiks müüa. Siis saavad ametnikud juba ise ettevõttega ühendust võtta, teha kohapealse kontrolli ja mittelubatud vahendid müügilt kõrvaldada.

Teadlik tarbija välismaalt ei telli

Tänapäeval on võimalik pea kõike tellida internetist. Nii on ka taimekaitsevahenditega. Tellides tooteid välismaalt või tuues neid teisest riikidest on suur risk, et need vahendid ei ole Eestis lubatud või ei oma eestikeelset kasutusjuhendit.

Sõltuvalt asukohast ja kliimatingimustest on toodete kasutustingimused riigiti erinevad ning valedel tingimustel kasutamisega seatakse ohtu enda, teiste inimeste ja loomade tervis ning keskkond. Seetõttu ei tohi tuua ega tellida taimekaitsevahendeid teistest riikidest, kui need ei ole Eestis turule lubatud ega oma eestikeelset etiketti.

Kontrolli käigus leitud eksimused ei jää pelgalt statistikaks

Kõigile turustajatele saadetakse märgukiri, kus tuletatakse meelde turustamise ja reklaami nõuded. Eriti pööratakse tähelepanu enim esinenud vigadele. Seejärel antakse ettevõtetele aega korrastada oma taimekaitsevahendite müügikeskkonnad ja reklaamid. Mõne aja möödudes tehakse täiendav kontroll. Põllumajandusametil on õigus määrata rahatrahv, kui turule mittelubatud taimekaitsevahendi müümise, levitamise või muul viisil üleandmisega on põhjustatud oht inimese elule ja tervisele või oluline kahju keskkonnale.

Kuigi siiani ei ole veebilehtede kontroll olnud regulaarne, siis edaspidi nende ülevaatus sageneb, sest järjest rohkem kasutatakse ostudeks veebipoode.

Turustamisel on palju nõudeid, mida tuleb järgida ja mille täitmist saavad kliendid kontrollida. Alati tuleb vaadata registrist, kas toode on Eestis turule lubatud, enne selle kasutamist lugeda hoolega läbi kasutusjuhend ning järgida ohutusnõudeid.


Lugu on pärit Maablogist.